WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 2012 Bahar/Spring 2012 – Cilt/Vol: 3 - Sayı/Num: 7 DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.001.x ...»

-- [ Page 1 ] --

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology

2012 Bahar/Spring 2012 – Cilt/Vol: 3 - Sayı/Num: 7

DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.001.x

http://www.ajit-e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=39

Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi Ve Endeks

Sonuçlarından Hareketle Türkiye’de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine

Bir Değerlendirme

Turkey’s Reputation Index As A Method To Measure The Corporate

Reputation And Evaluation Of The Turkish Electronic Sector’s Reputation, Based On The Turkey’s Reputation Index And Its Outcomes Doç.Dr. Ebru Güzelcik URAL İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi eural@iticu.edu.tr

ÖZET:

Küresel rekabet ortamında ve risklerin çağında kurumlara büyük değer kattığı görülen itibara yönelik tehditlerin sayısı arttıkça ve itibara verilmesi gereken değere ilişkin bilinç geliştikçe, itibar yönetimi ve itibar ölçümü kurumlar için önemi giderek artan konular haline gelmektedir. Kurumsal itibar yönetimi ve özellikle kurumsal itibarın ölçümü konularında yapılacak akademik çalışmalar, sürdürülebilir başarı elde etmek isteyen kurumlara yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bu çalışmada kurumsal itibarın ölçülmesinin gereği, dünyadaki kurumsal itibar ölçme yöntemleri ve kurumsal itibar ölçme yöntemi olarak Türkiye İtibar Endeksi çalışması incelenecek ve bu endeksin kurumlara olan faydaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye İtibar Endeksi 2011’in sonuçlarından hareketle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından büyük önem taşıyan elektronik sektörünün itibarı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, kurumsal itibarın ölçülmesi, Türkiye İtibar Endeksi, elektronik sektörü

ABSTRACT:

The importance of corporate reputation and the measurement of reputation increase for the companies, as the amount of threat and the awareness about the reputation – which adds great value to corporates increases in global competion and risk era. The academic work around the corporate reputation management and specifically the measurement of the corporate reputation may guide the corporates who are targeting sustainable success. With this purpose, in this study, the necessity to measure the corporate reputation, the global measurement methods and Turkey’s Reputation Index as a method to measure corporate reputation will be analized and the benefits of the Index to companied will be highlighted. Additionally, based on the outcomes of Turkey’s Reputation Index 2011, an evaluation on the reputationof the electronic sector, which is critically important in the sustainable development of Turkey will be made.

Keywords: Corporate reputation, corporate reputation measurement, Turkey’s Reputation Index, electronic sector.

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 2012 Bahar/Spring 2012 – Cilt/Vol: 3 - Sayı/Num: 7 DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.001.x

–  –  –

Günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak rekabet anlayışının değişmesi ve rekabetüstü kavramının önem kazanmasıyla birlikte işletmelerin değer tekelleri yaratmaları bir zorunluluk haline gelmektedir.

Küreselleşmenin sonucu olarak teknolojinin kolaylıkla dünyanın her yerine transfer edilmesiyle, ürünler ve hizmetler kolaylıkla taklit edilebilir hale gelmiştir. Ancak Fombrun ve Van Riel (2003); kurumun kendine has iç unsurlarından oluşan itibarın taklit edilemez olduğunu ifade etmektedirler. Bu açıdan itibar önemli bir farklılaşma kriteri olarak ortaya çıkmakta ve kurumlara rekabet avantajı yaratmaktadır. Günümüzde iyi bir itibara sahip olmak, kurumlar açısından sürdürülebilir başarı elde etmenin ön koşulu haline gelmektedir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi’nde maddi ihtiyaçlarını karşılayan tüketiciler, manevi ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere piramidin tepesine doğru tırmanırken artık, kuruluşların toplumdaki yeri hakkında giderek daha çok soru sormakta ve onların ilgili bütün sosyal paydaşlarının gereksinimlerini bilen ve bu konuda sorumluluk duyan kurumlar olduklarını görmek istemektedirler (Pringle ve Thomson, 2000). Kısaca kamuoyu artık bir işletmenin misyonunu, vizyonunu, nasıl iş yaptığını ve neye inandığını bilmek istemekte ve sorgulamaktadır. Bu nedenle işletmelerin misyonlarını, vizyonlarını, hedeflerini, değerlerini, topluma yönelik performanslarını tüm sosyal paydaşlarıyla paylaşmaları ve bu yolla güçlü bir itibar yaratmaları zorunluluk haline gelmektedir.

2. KURUMSAL İTİBAR KAVRAMI: TANIMI, ÖNEMİ VE DEĞERİ

Dowling (2001) kurumsal itibarı; “bir kişinin kurum hakkındaki imajını çağrıştıran gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk ve bütünlük gibi atfedilen değerler” olarak tanımlamaktadır.

Fombrun (1996) ise kurumsal itibarı; müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve genel kamuoyunun kurum hakkındaki iyi veya kötü, zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici tepkileri olarak tanımlamaktadır.

Bir başka deyişle kurumsal itibar adı verilen soyut varlık, şirketin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkın önemli bir bölümünü ifade etmektedir (Green, 1996).

Tanımlardan hareketle kurumsal itibarın maddi değerlerin çok ötesinde bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkündür.

Forbes Dergisi'nin "2008 Milyarderler Listesi"ne göre dünyanın en zengin insanı seçilen ABD’li işadamı Warren Buffet çalışanlarına (Young, 1996);

“Eğer kötü bir karar sonunda firmanın parasını kaybederseniz çok anlayışlı olabilirim, fakat eğer firma bu kararınız sonucunda itibar kaybederse son derece zalim olurum” diyerek itibarın maddi değerlerden çok daha önemli olduğunu vurgulamaktadır.

–  –  –

İtibar değerlidir, çünkü soyut bir değer olan itibar, uzun vadede somut değerler üretmektedir. Güçlü bir kurumsal itibarın kurumlara finansal açıdan, pazar payı açısından ve insan kaynakları açısından olmak üzere üç açıdan büyük değer kattığı görülmektedir.

Güçlü itibara sahip kurumlar, ürünleri ve hizmetleri için kolaylıkla müşteri bulabilirler, pazar paylarını genişletebilirler, nitelikli çalışanları cezbedebilirler, çalışanların desteği ve inancıyla kriz dönemlerini daha kolay atlatabilirler. Diğer yandan kötü bir itibar, bankaların kuruluşa kredi vermede isteksiz davranmalarına, kuruluşun hisse senetleri fiyatlarının düşmesine yol açacak aynı zamanda kuruluşun pazarda pazarlık payını zayıflatacak, çalışanların ve hissedarların kendilerine başka kuruluş aramalarına yol açacaktır (Güzelcik,1999).

Görüldüğü gibi günümüzde itibar, iş hayatında ve günlük hayatta kazananları ve kaybedenleri belirleyen en önemli öğelerden biridir.

İtibarın temelinde güven vardır. İster siyasi, ister ekonomik, ister kültürel olsun dünyadaki tüm sorunların ve krizlerin temelinde güven eksikliği ya da kaybı bulunmaktadır. Bu nedenle güçlü bir itibar yaratabilmek için hedef kitlelerle güvene dayalı ilişkiler kurmak gerekmektedir.

The Speed of Trust (Güvenin Hızı) kitabının yazarı Stephen Covey (2006);

“her birey, takım, ilişki, aile, organizasyon, ulus, ekonomi ve dünyadaki medeniyetlerde ortak olan bir şey vardır; eğer kaybedilirse en güçlü hükümetler, en başarılı işletmeler, en canlı ekonomiler, en etkili liderler, en büyük dostluklar ve en derin aşklar yok olacaktır. Diğer yandan eğer geliştirilir ve güçlendirilirse hayatın her alanına başarı getirme ve zenginlik yaratma potansiyeline sahiptir. Bu şey GÜVEN’dir” diyerek güvenin, dünya üzerindeki tüm ilişkileri derinden etkileyen belki de tek ortak payda olduğunu vurgulamaktadır.

Aynı şekilde Robert Bosch “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim” sözüyle güvenin bir başka ifadeyle itibarın maddi değerlerden daha önemli olduğunun altını çizmektedir.

Küresel rekabet avantajı için kurumsal itibar yaratılmalı, korunmalı, ölçülmeli ve yönetilmelidir. Dowling (2012) itibar oluşumunda iki modelden söz etmektedir. Bunlar; inşa edilmiş (built in) model ve üzerine monte edilmiş (bolted on) modeldir. Üzerine monte edilmiş model, arzulanan itibarın kurumun stratejisiyle ilişkili olmayan bir veya daha fazla taktik etrafında tasarlandığı modeldir. Burada çalışanları ve dış hedef kitleleri kurumun iyi karaktere sahip olduğuna dair ikna etmek amaçlanmaktadır. İnşa edilmiş modelde kurumun stratejisi, itibarının DNA’sıdır. İtibar kurumun stratejisini yansıttığında kurumun gelecekteki davranışlarının dürüst ve güvenilir olduğunun sinyalini vermiş olacaktır.

Akademisyenler daha iyi itibara sahip kurumların rakiplerine nazaran daha iyi performans göstereceğine inanmaktadırlar. Bu nedenle çoğu uzman iyi bir itibarın taklit edilmesi imkansız stratejik bir değer olmaya başladığını söylemektedir. Kurumların stratejik taahhütlerinden ortaya çıkan itibarın, sürdürülebilir rekabet avantajı sunması gerekmektedir. Bu nedenle itibarın kurumun misyonuna, vizyonuna, değerlerine ve http://www.ajit-e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=39 AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 2012 Bahar/Spring 2012 – Cilt/Vol: 3 - Sayı/Num: 7 DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.001.x stratejisine dayandırılması gerekmektedir. Strateji tabanlı itibarlar, bir başka deyişle kurumların DNA’sına inşa edilmiş itibarlar, rakiplerden tamamıyla farklılık gösterecektir, çünkü kurumun ya normatif, ya ekonomik ya da rekabetçi mantığını temel alacaktır. Oysa dışarıdan monte edilen itibar, kurumun ana hedeflerini yansıtmamaktadır. Bu nedenle rakipler tarafından kopyalanabilmekte ve uzun dönemli avantaj yaratmamaktadır (Dowling 2012).

Amerika’da İtibar Enstitüsü’nün kurucusu Charles Fombrun 1990’ları yeniliklerin çağı olarak tanımlarken, 2000’leri de risklerin çağı olarak tanımlamaktadır. Risklerin çağında algılamanın her şeyden önemli olduğu küresel dünyada kurumların bütçelerinin önemli bir kısmını itibar yönetimine ayırmaları bir zorunluluk haline gelmektedir (www.reputationinstitute.com).

Günümüzde manevi varlıkların kurumun değerinin büyük bir kısmını oluşturduğu bilinmektedir. Kurumsal stratejinin karşılaştırmalı avantaj teorisi; bir kurumun manevi ve taklit edilemez varlıklarını geliştirerek sürdürülebilir rekabet avantajı kazanabileceğini söylemektedir. Bu da aslında kurumsal itibar yaratmak demektir (Jackson 2004). Hall (1993) de aynı şekilde kurumlar için manevi varlık olan kurumsal itibarın güçlü ve pozitif itibar yaratmak isteyen kurumlara sürdürülebilir rekabet avantajı yaratacağını ifade etmektedir.

İtibar sosyal paydaşların bir kurum için hissettiği duygusal bağdan gelişmektedir.

Günümüzde tüketicileriyle duygusal bağ kuran kurumlar, kısa süre içinde bu bağın somut faydalarını görmeye başlayacaklardır. Bu, özellikle tüketicisiyle gönüldaş olmak isteyen kurumların özen göstermeleri gereken bir konudur.

Hall (1992) kurumların manevi kaynaklarının sürdürülebilir rekabet avantajı yarattığını ifade ederek, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan dört çeşit manevi kaynaktan söz etmektedir. Manevi kaynakları; öncelikle varlıklar ve beceriler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Hall manevi varlıkları da patent, telif hakları, anlaşmalar, ticaret sırları gibi yasayla korunan kaynaklardan oluşan düzenleyici farklara yol açtığını ileri sürdüğü varlıklar ve kurumun itibarı, veritabanları, iç ve dış bağlantıları gibi konumsal farklılıklar yaratan varlıklar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Hall’e göre manevi beceriler de iki çeşittir.

Birinci manevi beceri; bilgi birikimidir. Hall bunu fonksiyonel farklılık olarak tanımlamaktadır. İkinci çeşit beceri ise kurum kültürüdür. Hall bunu kültürel farklılık olarak tanımlamaktadır.

Hall’ün 95 CEO üzerinde yaptığı ve 13 manevi kaynağı ve bunların kurumun toplam başarısına olan katkısını sorguladığı anket sonucuna göre CEO’lar kurumun itibarı, veritabanları, iç ve dış bağlantılardan oluşan konumsal farklılıkların kurumun başarısında kritik öneme sahip olduğunu ifade etmişlerdir (McMillan ve Maheshkumar 1999). Bu da kurumlara sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmada itibarın etkisini açıkça göstermektedir.

Karar vermede 85/15 adı verilen formüle göre günümüzde genellikle kararlar %85 oranında duygularla, %15 oranında ise mantıkla alınmaktadır. Eğer insan egosunun duygusal karar verme üzerinde etkisi olmasaydı, her yıl milyonlarca lira değerinde imaj

–  –  –

ürünleri satılamazdı (Gee, 1995).

Bu konuda Robert Ranson (1994).; “Eğer insanların duygularını ele geçirirseniz, akılları ve cüzdanları da peşlerinden gelecektir” diyerek günümüzde etkili olan iş stratejisine vurgu yapmaktadır Çoğu büyük ölçekli kurum, itibarın önemi, kurumu nasıl etkilediği ve uzun dönemli gelişme yaratma yeteneğinin farkındadır. Ancak bu maddi olmayan varlığın nasıl yaratılacağı, korunacağı, ölçüleceği ve yönetileceği konusunda yeterli bilgiye sahip değildir.

İşte kurumlara finansal açıdan, pazar payı açısından ve insan kaynakları açısından büyük değer kattığı görülen itibara yönelik tehditlerin sayısı arttıkça ve itibara verilmesi gereken değere ilişkin bilinç geliştikçe itibar yönetimi ve itibar ölçümü kurumlar için önemi giderek artan konular haline gelmektedir. Bugün işletmelere güçlü bir itibar yaratılması için zaman ve çabanın yanısıra büyük paralar harcanmaktadır. Bu yatırımın korunması sağduyunun gereği olmaktadır (Green, 1996).

3. KURUMSAL İTİBARIN ÖLÇÜLMESİPages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Media Trends in the Nordic Countries Newsletter from NORDICOM No. 2, 2016 (September) Content The Media Market The Nordic Countries Increasingly Mobile – Finland at the Top [Nordic telecom regulators] 2 Finland, Sweden and Norway among the World's Best Digital Performers [WEF] 3 Global Players’ Impact on the Danish Media Market [Danish Agency for Culture & Palaces] 4 Considerable Increase in Newspaper Paywalls in Norway [Høst, Sigurd] 5 MedieSverige 2016 – Facts and...»

«SPONTANEOUS LATERAL VENTRAL HERNIA* BY JACKSON K. HOLLOWAY, M.D. OF PHILADELPHIA IN presenting this study it is not my intention to claim any originality. The subject of hernia in all its forms has been reviewed repeatedly. Hernia in its many varieties forms a large part of early and modern surgical literature. Gradually the classification into types offered particular subjects for the investigators. Little remains now to be added. Lateral ventral hernia, spontaneous or traumatic, has been...»

«Kombinatoorne Kategoriaalne Grammatika Maarika Traat Mustand, 10. detsember 2008 Kategoriaalne grammatika on üks vanemaid leksikaalse grammatika tüüpe. Leksikaalsele grammatikale omaselt on põhiline informatsioon koondatud leksikoni ja muid grammatikareegleid on vähe. Algsest kategoriaalsest grammatikast on mitmeid edasiarendusi ja niisiis koondab mõiste ‘kategoriaalne grammatika’ tänapäeval enda alla tegelikult mitmed formalisme, mis hoolimata oma erinevustest kõige olulisemates...»

«Revista Crítica Histórica Ano II, Nº 4, Dezembro/2011 ISSN 2177-9961 REPRESSÃO E RESISTÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS EM ALAGOAS (1961-1964) REPRESSION AND RESISTANCE OF THE SOCIAL MOVEMENTS IN ALAGOAS (1961-1964) Rodrigo José da Costa* RESUMO: Pretendemos neste artigo fazer uma breve exposição da pesquisa que estamos realizando sobre as lutas sociais em Alagoas no período anterior ao golpe civil-militar de 1964. A partir do uso da fichas pessoais da Delegacia de Ordem Pessoal, Social e...»

«2 011 U N I T E D S TAT E S 2 011 NAT IONA L C TE TL PROPER T Y U. S. I N T E L L E N UA WOR K I N T E L L E C T UA L PROPER T Y EN F ORCE M EN T C O OR DI N AT OR EN F ORCE M EN TFAC T U R IAT OR F OR M A N U C O OR DI N NG COV ER T IR ELOR T ON E A N NUA L T P ION:ER N NOVAT E H A N N UA L R E P OR T ON I I N T E L L E C T UA L PROPER T Y I N T E L L E C T UA L PROPER T Y A PR E L I M I NA RY DE SIGN EN F ORCE M EN T EN F ORCE M EN T Executive Office of the President National Science and...»

«T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hemşirelik Programı DOKTORA TEZİ Hazırlayan Araş.Gör. Fatma DEMİR İZMİR 2003 T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN...»

«New Word Detection and Tagging on Chinese Twitter Stream Yuzhi Liang, Pengcheng Yin, and S.M. Yiu Department of Computer Science The University of Hong Kong {yzliang,pcyin,smyiu}@cs.hku.hk Abstract. Twitter becomes one of the critical channels for disseminating up-to-date information. The volume of tweets can be huge. It is desirable to have an automatic system to analyze tweets. The obstacle is that Twitter users usually invent new words using non-standard rules that appear in a burst within...»

«Practice Test Demo 2PassEasy Exam Questions 1Z0-804 Java SE 7 Programmer II Exam http://www.2passeasy.com/dumps/1Z0-804/ Passing Certification Exams Made Easy visit http://www.2PassEasy.com Practice Test Demo 2PassEasy 1. Given the incomplete pseudo-code for a fork/join framework application: And given the missing methods: Process, submit, and splitInHalf Which three insertions properly complete the pseudo-code? A. Insert submit at line X. B. Insert splitInHalf at line X. C. Insert process at...»

«c 2009 Je¤rey A. Miron Lecture 8: Asset Markets Outline: 1. Present and Future Value 2. Bonds 3. Taxes 4. Applications 1 Present and Future Value In the discussion of the two-period model with borrowing and lending, we showed that the budget constraint can be written as c2 !2 c1 + = !1 + (1 + ) (1 + ) where the !’ are endowments of the consumption good at time 1 and 2. A simple s extension of this framework says that if a consumer receives income in each of two periods, then the budget...»

«MARCH 5, 2015 — DAY 32 1 THE THIRTY-SECOND DAY CARSON CITY (Thursday), March 5, 2015 Senate called to order at 11:18 a.m. President Hutchison presiding. Roll called. All present except Senators Segerblom and Smith, who were excused. Prayer by the Chaplain, Pastor Nick Emery. What a privilege it is to come before You this day and to pray over our State and our Senators these promises of God, so we thank You, Lord, for today, for the opportunity to continue to work and serve and live out Your...»

«Private Security Companies and the Israeli Occupation Report by Who Profits Research Center January 2016 Cover photo by ActiveStills. Private Security Companies and the Israeli Occupation Report by Who Profits Research Center January 2016 Who Profits from the Occupation is a research center dedicated to exposing the commercial involvement of Israeli and international companies in the continued Israeli control over Palestinian and Syrian land. Currently, we focus on three main areas of corporate...»

«Het sociale karakter van praktijktheorie: ‘Heedful interrelating’ tussen praktijk en wetenschap Leike van Oss ‘Praktijktheorie is het stelsel van overtuigingen en inzichten opgedaan in een reeks van praktijkervaringen. Praktijktheorie moet een plausibele samenhang laten zien tussen concepten, theorieën, methoden en instrumenten, het leggen van verbanden daartussen en de gebleken werking van de theoretische inzichten in de praktijk. Praktijktheorie is ook persoonlijk van karakter. De...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.