WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«SAMENVATTEND RAPPORT EEN ONDERZOEK NAAR BURN-OUT EN BEVLOGENHEID BIJ ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN 1,2 3 3 Dr. Sofie ...»

-- [ Page 1 ] --

SAMENVATTEND RAPPORT

EEN ONDERZOEK NAAR BURN-OUT EN BEVLOGENHEID BIJ ARTSEN EN

VERPLEEGKUNDIGEN IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

1,2 3 3

Dr. Sofie Vandenbroeck, Mevr. Els Vanbelle, Prof. Dr. Hans De Witte, Mevr. Evelien

Moerenhout, Dhr. Maarten Sercu, Mevr. Hilde De Man, Dr. Kris Vanhaecht, Mevr. Eva Van 4 4 1,2 Gerven, Prof. Dr. Walter Sermeus, Prof. Dr. Lode Godderis Arbeids-, Milieu-, en Verzekeringsgeneeskunde, KU Leuven IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Arbeids-, Organisatie-, en Personeelspsychologie, KU Leuven Centrum voor Ziekenhuis en Verplegingswetenschap, KU Leuven Onderzoek naar de arbeidsbeleving bij artsen en aerpleegkundigen in België In opdracht van de FOD volksgezondheid en de FOD werkgelegenheid – KU Leuven en IDEWE – 2012 Projectmedewerkers Projectleider Prof. Dr. Lode Godderis Hoofdonderzoeker Dr. Sofie Vandenbroeck Partners KU Leuven, Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde Prof. Dr. Lode Godderis Dr. Sofie Vandenbroeck KU Leuven, Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie Mevr. Els Vanbelle Prof. Dr. Hans De Witte KU Leuven, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Mevr. Eva Van Gerven Dr. Herwig Vandijck Dr. Kris Vanhaecht Prof. Dr. Walter Sermeus IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mevr. Evelien Moerenhout Mevr. Hilde De Man Prof. Dr. Lode Godderis Dhr. Maarten Sercu Mevr. Sarina Theys Dr. Sofie Vandenbroeck Andere medewerkers IDEWE Dhr. Pieter Claes (Ontwikkeling website) Mevr. Anneleen De Ridder (Opmaak vragenlijst, invoer in Socratos) Mevr. Sisi Leemans (Ontwerpen flyers en affiches) Mevr. Yvette Gevers (Vertalingen) Mevr. Donatienne Jadoul (Vertalingen) Onderzoek naar de arbeidsbeleving bij artsen en aerpleegkundigen in België In opdracht van de FOD volksgezondheid en de FOD werkgelegenheid – KU Leuven en IDEWE – 2012 1 Introductie

1.1 Aanleiding

2 Doelstelling van het project

2.1 Onderzoeksvragen

2.1.1 Onderzoeksvragen literatuurstudie

2.1.2 Onderzoeksvragen empirisch onderzoek

3 Literatuurstudie

3.1 Methode

3.2 Resultaten

3.2.1 Wat is burn-out?

3.2.2 Verschil met andere fenomenen

3.2.3 Prevalentie van burn-out

3.2.4 Wat is bevlogenheid?

3.2.5 Prevalentie bevlogenheid

3.2.6 Werkgerelateerde determinanten van burn-out

3.2.7 Job demands: welke werkeisen vergroten de kans op burn-out?

3.2.8 Job resources: welke hulpbronnen verlagen de kans op burn-out?

3.2.9 Gevolgen van burn-out

3.2.10 Wat doen aan burn-out?

4 Empirisch onderzoek

4.1 Methode

4.1.1 Studiedesign

4.1.2 Steekproef en setting

4.1.3 Vragenlijst

4.1.4 Procedure

4.1.5 Data-analyse

4.1.6 Ethische goedkeuring

4.2 Resultaten en discussie

4.2.1 Respons

4.2.2 Steekproefomschrijving

4.2.3 Prevalentie van burn-out en bevlogenheid

4.2.4 Prevalentie verloopintentie

4.2.5 Beïnvloedende factoren van burn-out en bevlogenheid

4.2.6 Gevolgen van burn-out en bevlogenheid voor het welzijn en werkgebonden gedrag.........34 4.2.7 Welke zijn de meest kwetsbare groepen in het kader van burn-out?

5 Algemene conclusie

6 Aanbevelingen

6.1 Maatregelen om bevlogenheid te bevorderen

6.2 Maatregelen om burn-out te voorkomen

6.3 Overkoepelende maatregelen

7 Bijlagen

7.1 Bijlage 1: Nederlandstalige poster

7.2 Bijlage 2: Website: www.be-at-work.be

7.3 Bijlage 3: Uitbreiding van de aanbevelingen

7.3.1 Maatregelen om bevlogenheid te bevorderen

7.3.2 Maatregelen om burn-out te voorkomen

7.3.3 Overkoepelende maatregelen

8 Referenties

–  –  –

1 Introductie

1.1 Aanleiding Een recente studie in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) door Hansez e.a. (2010) in het kader van een project van het Europees Sociaal Fonds, gaf enerzijds een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over het thema burn-out en onderzocht anderzijds de omvang van het fenomeen in de Belgische actieve bevolking. Globaal genomen bedroeg de prevalentie van burn-out in deze studie 0,8% (Hansez e.a., 2010).

In vergelijking met andere sectoren blijkt burn-out vaker voor te komen bij hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen (Prins e.a., 2010; Tummers e.a., 2002). Een onderzoek van Ferdinande e.a. (2011) toonde aan dat ongeveer één derde van de Belgische intensivisten kampt met een burn-out. Een recent onderzoek naar de werkomstandigheden van verpleegkundigen in 12 Europese landen (i.e. RN4CAST-study) in de periode 2009wees uit dat 1 op 4 Belgische verpleegkundigen een risico op burn-out heeft. België schommelt hiermee rond het Europese gemiddelde (Aiken e.a., 2011; Sermeus e.a., 2011).

De voorgaande onderzoeksprojecten geven aan dat er een nood is aan verder diepgaand onderzoek over burn-out bij artsen en verpleegkundigen werkzaam in Belgische ziekenhuizen. Met het oog op de ontwikkeling van een beleid om burn-out te voorkomen en op te vangen, gaven FOD-WASO, de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen) de opdracht de omvang van burn-out te evalueren in een representatieve steekproef van artsen en verpleegkundigen actief binnen de Belgische ziekenhuissector en ook aanbevelingen te formuleren over de manier waarop dat probleem in die context kan worden aangepakt (d.i. preventie en opvang op beleids- en ziekenhuisniveau).

Bovendien wensten de opdrachtgevers ook de impact van burn-out op de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten te evalueren. Tenslotte is het belangrijk om de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen. Daarom was het belangrijk om naast burn-out, ook bevlogenheid (of werk engagement) van een werknemer te bestuderen.

–  –  –

2 Doelstelling van het project

2.1 Onderzoeksvragen In dit onderzoeksproject werden onderstaande onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van 1) een literatuurstudie en 2) een multi-center cross-sectionele bevraging.

2.1.1 Onderzoeksvragen literatuurstudie In de literatuurstudie werd een korte update gemaakt van recent internationaal

onderzoek. De volgende 5 aspecten zullen worden uitgediept:

1) Wat is de definitie van burn-out en bevlogenheid?

2) Wat is het verschil tussen burn-out, bevlogenheid en andere fenomenen zoals overspannenheid, depressie?

3) Wat is de prevalentie van burn-out bij artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen?

4) Wat zijn de belangrijkste oorzaken van burn-out bij artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen?

5) Wat zijn de gevolgen van burn-out (verzuim, psychoactieve medicatie, depressie, psychosomatische klachten, angst, fouten …) voor artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen?

6) Kan burn-out bij artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen verholpen worden?

Welke succesvolle acties heeft men in het verleden reeds uitgewerkt en geëvalueerd?

2.1.2 Onderzoeksvragen empirisch onderzoek Door middel van een cross-sectionele multi-center survey werden volgende vragen

beantwoord:

1) Wat is de prevalentie van burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen in België?

2) Wat zijn de beïnvloedende factoren van burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen?

3) Wat zijn de gevolgen van burn-out en bevlogenheid voor het welzijn en het werkgebonden gedrag van artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen?

–  –  –

3 Literatuurstudie

3.1 Methode Het is een narratieve literatuurstudie, waarbij de belangrijkste overzichtsstudies werden geconsulteerd en werden aangevuld met (a) recenter (sinds 2000) verschenen studies met een specifieke focus op artsen en verpleegkundigen en (b) studies die in België en Nederland werden uitgevoerd over deze problematiek.

3.2 Resultaten Onderzoek toont aan dat de werkomgeving en de arbeidsbeleving van medewerkers in ziekenhuizen bepalende factoren zijn voor het aantrekken en behouden van personeel (Van den Heede e.a., 2011), voor een kwaliteitsvolle dienstverlening (Halbesleben & Rathert,

2008) en voor het welzijn van de medewerkers (Nahrgang e.a.,2011). Onderzoek naar burnout bij artsen en verpleegkundigen is dan ook uiterst belangrijk. Burn-out is immers een extreem negatieve arbeidsbeleving, met vergaande gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de betrokkene, maar ook de omgeving wordt erdoor negatief beïnvloed.

3.2.1 Wat is burn-out?

Burn-out is een extreme vorm van langdurige psychische vermoeidheid ten gevolge van het uitgevoerde werk (Schaufeli e.a. 2000, p. 12). Maslach & Jackson definiëren burnout als “a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishments that can occur among individuals who do ‘people work’ of some kind” (Maslach & Jackson, 1986, p. 1). Burn-out is dus een werkgerelateerd syndroom dat gekenmerkt wordt door drie symptomen: emotionele/mentale uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid (Schaufeli & van Dierendonck, 2000). Werknemers met burn-out zijn emotioneel en mentaal uitgeput; ze zijn aan het einde van hun krachten;

hun energie is op. Depersonalisatie verwijst naar een afstandelijke, cynische houding tegenover de mensen waarvoor men werkt. Verminderde persoonlijke bekwaamheid gaat gepaard met een gevoel onvoldoende competent te zijn om het werk nog naar behoren te

kunnen uitvoeren. Aanvankelijk werd burn-out vooral verbonden met ‘contactuele beroepen’:

hulpverlenende beroepen, waarbij men zorg verleent aan patiënten of cliënten. Later werd het toepassingsveld uitgebreid tot alle werkenden, ongeacht het soort werk.

–  –  –

3.2.2 Verschil met andere fenomenen Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen burn-out en andere fenomenen.

In tabel 1 wordt een differentiaaldiagnose geschetst aan de hand van drie criteria: de mate van belemmering van het dagelijkse functioneren, de aard van het fenomeen en de tijdsdimensie. De tabel werd gebaseerd op het werk van Terluin e.a. (2005) en Schaufeli en Enzmann (1998).

Tabel 1 Differentiaaldiagnose van burn-out

–  –  –

3.2.3 Prevalentie van burn-out Beschikbare prevalentiecijfers over burn-out zijn vaak moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat ze afhankelijk zijn van het meetinstrument, de criteria en de normgroep waarmee vergeleken wordt. De ‘Maslach Burn-out Inventory’ (MBI) (Maslach & Jackson,

1986) en de Nederlandstalige equivalent de ‘Utrechtse Burn-out Schaal’ (UBOS) (Schaufeli en van Dierendonck, 2000) vormen de standaard om (de mate van) burn-out te bepalen.

Burn-out vormt het eindstadium van een continuüm dat loopt van energie, toewijding en prestatiegerichtheid tot de invaliderende kenmerken van ernstige burn-out (Kant e.a., 2004). Wanneer men echter een onderscheid wenst te maken tussen burn-out en niet burnout, kunnen verschillende benaderingen of criteria worden gehanteerd. Een eerste mogelijke benadering betreft het stellen van de diagnose klinische burn-out. Hierbij wordt gekeken in welke mate men voldoet aan de criteria van werkgerelateerde overspanning volgens het internationale classificatiesysteem de ICD-10 (Kant e.a., 2004; Lavrysen, De Witte & Luyten, 2005; Schaufeli, 2007). Zo kan men ook de UBOS-scores van werknemers bepalen die gediagnosticeerd werden met werkgerelateerde overspanning (Kant e.a., 2004). De tweede benadering betreft het classificeren van burn-outcases op basis van statistische afkappunten (Kant e.a., 2004). In de UBOS handleiding wordt de grens gelegd bij percentiel 75. Dit statistisch afkappunt geeft enkel weer of men tot de 25% hoogst scorenden behoort en dus niet of men echt ‘te hoog’ scoort. De scores op de drie dimensies worden vervolgens gecombineerd. In die benadering wordt burn-out gedefinieerd als een score in het hoogste kwartiel voor uitputting in combinatie met een score in het hoogste kwartiel voor depersonalisatie of met een score in het laagste kwartiel voor persoonlijke bekwaamheid (Schaufeli & van Dierendonck, 2000).

Kant e.a. (2004) merken op dat enkel in Nederland klinisch gevalideerde afkappunten bestaan en dat het toepassen van de Amerikaanse statistische normen een vertekend beeld geeft. Het is m.a.w. aangewezen specifieke, nationale afkappunten te ontwikkelen. Voor België of Vlaanderen werden deze nog niet ontwikkeld. Tot slot zijn ook de normgroepen waarmee vergeleken wordt mede bepalend voor de prevalentiecijfers.

Een indicatie over de prevalentie van burn-out bij bepaalde Belgische artsen en verpleegkundigen kan afgeleid worden uit het recente Europese RN4CAST onderzoek (Aiken e.a., 2012), het onderzoek van Ferdinande e.a. (2008, 2011) bij Belgische intensivisten en het onderzoek van Moors e.a. (2001) bij verpleegkundigen in Vlaanderen.

–  –  –

In de RN4CAST studie werd een beroep gedaan op een eigen vertaling van de MBI.

Uit dit onderzoek bleek dat 25% van de bijna 3000 respondenten in het hoogste kwartiel op emotionele uitputting scoorde. Ferdinande en collega’s deden onderzoek naar depressie en burn-out bij Belgische artsen (2008) en verpleegkundigen (2011) werkzaam op intensieve zorgen aan de hand van de MBI. Ongeveer 15% van de artsen en verpleegkundigen scoorde hoog voor emotionele uitputting; 28% (verpleegkundigen) en 38% (artsen) scoorde hoog voor depersonalisatie, en 43% van de verpleegkundigen tegenover 32% van de artsen scoorde hoog voor verminderde persoonlijke bekwaamheid (gebruik Amerikaanse normen).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«SOLON COMMUNITY HIGH SCHOOL 2014 2015 COURSE PLANNING GUIDE TABLE OF CONTENTS SOLON HIGH SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS IOWA REGENT UNIVERSITY ADMISSION CRITERIA & INDEX Iowa Regents Universities Admission Requirements LANGUAGE ARTS LA1001: English (9) LA1002: English (10) LA1003: English (11) LA1004: English (12) LA1033: AP English 11 (11) LA1034: AP English 12 (12) LA2001: Creative Writing (9,10,11, 12) LA3001: Reality Reading and Writing (9, 10, 11, 12) LA3201: American Literature (9, 10,...»

«What does it mean to be lost? Study #1 The Bible presents the truth that mankind is lost. Understanding what it means to be lost and how it can be fixed is the difference between eternity with God or without God; of heaven or hell. So, we will start by examining how the Bible describes man as lost. The Biblical concept of “lost” The New Testament idea of “lost” is found in the Greek verb apollumi [apollumi]. This word comes from apo “away” and olethros [ollumi] “destruction,...»

«Constitution as adopted in LGBl. 1921 No. 15 issued on 24 October 1921 and amended LGBl. 2003 No. 101 issued on 15 September 2003 LGBl. 2005 No. 267, LGBl. 2007 No. 346, LGBl. 2008 No. 145, LGBl. 2009 No. 227, LGBl. 2010 No. 372, LGBl. 2011 No. 50 As of: 1 February 2014 Constitution of the Principality of Liechtenstein of 5 October 1921 We, John II, by the Grace of God, Prince Regnant of Liechtenstein, Duke of Troppau, Count of Rietberg, etc. etc. etc. make known that the Constitution of 26...»

«SUMMER 2014 TRAGEDY PLUS TIME EXHIBITIONS CENTRAL AND SHERWOOD GALLERIES Tragedy Plus Time Sonny Assu, BGL, Michel de Broin, Jason Cawood, Mark Clintberg, Troy Coulterman, Robyn Cumming, Thirza Cuthand, Keren Cytter, Kim Dorland, Emily Vey Duke and Cooper Battersby, Erica Eyres, Hannah Jickling and Helen Reed, Alison S.M. Kobayashi with Christopher Allen, Divya Mehra, Christine Negus, Craig Francis Power, Joshua and Zakary Sandler, and Walter Scott Curated by Blair Fornwald, Jennifer Matotek,...»

«Honours in Statistics Handbook CRICOS Provider No: 00098G © 2014, School of Mathematics and Statistics, UNSW Contents Overview 2 Entry requirements 3 For UNSW students.............................. 3 For students outside UNSW.......................... 3 Honours Rules 3 Requirements.................................. 3 Courses..................................... 4...»

«Table of Contents In Situ Behavioral Response of Common Loons Associated with Elevated Mercury (Hg) Exposure.0 ABSTRACT INTRODUCTION METHODS Response variable compilation Independent variable compilation Statistical analysis RESULTS DISCUSSION SPECULATION RESPONSES TO THIS ARTICLE Acknowledgments:. LITERATURE CITED In Situ Behavioral Response of Common Loons Associated with Elevated Mercury (Hg) Exposure Joseph J. Nocera and Philip D. Taylor Acadia University • Abstract • Introduction •...»

«WTM/RKA/CIS/ 07 /2013 SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA CORAM: RAJEEV KUMAR AGARWAL, WHOLE TIME MEMBER ORDER DIRECTIONS UNDER SECTIONS 11(4) AND 11B OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ACT, 1992 READ WITH REGULATIONS 65 AND 73 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES) REGULATIONS, 1999.In respect of: 1. M/s. Maitreya Services Pvt. Ltd. (PAN: AABCM9358H) 2. Mrs. Varsha Madhusudan Satpalkar (PAN: ACEPS9276L) 3. Mr. Janardan Arvind Parulekar (PAN:...»

«Consolidated Financial Statements for the First Quarter of Fiscal Year Ending March 31, 2013 (Three Months Ended June 30, 2012) (Based on J-GAAP) August 8, 2012 Company Name : Nippon Manufacturing Service Corporation. Listing : JASDAQ (Osaka Securities Exchange) Stock Code : 2162 URL : http://www.n-ms.co.jp/ Representative : Fumiaki Ono, President and CEO Contact : Norihiko Suehiro, Executive Director and CFO Tel : +81-3-5333-1711 Scheduled Date of Filing Quarterly Securities Report : August 8,...»

«Financial Services Authority _ FINAL NOTICE _ To: Mr David Grant Sinclair (“Mr Sinclair”) Of: Roman House, 296 Golders Green Road, London NW11 9PT. Individual Reference: DGS01082 Date: 20 December 2010 TAKE NOTICE: The Financial Services Authority of 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (the FSA) gives you final notice about a requirement to pay a financial penalty and an order prohibiting you from performing any significant influence function in relation to any regulated...»

«This item is an extract from WORKING IT OUT AT WORK UNDERSTANDING ATTITUDES AND BUILDING RELATIONSHIPS Second Edition Julie Hay This item is an extract from: Working It Out At Work – Understanding Attitudes and Building Relationships, Second Edition Julie Hay, Sherwood Publishing 2009 © Julie Hay 2009 Chapter 6: Working StyleS There is a Working Styles Questionnaire at page 186 that you might like to complete before you read this chapter. Could this be you? Chris gets through a lot of work,...»

«UNREPORTED IN THE COURT OF SPECIAL APPEALS OF MARYLAND No. 1348 September Term, 2015 ANTHONY JOHNSON A/K/A REGINALD FOWLKES V. STATE OF MARYLAND Kehoe, Nazarian, Eyler, James R. (Retired, Specially Assigned), JJ. Opinion by Kehoe, J. Filed: August 3, 2016 *This is an unreported opinion, and it may not be cited in any paper, brief, motion, or other document filed in this Court or any other Maryland Court as either precedent within the rule of stare decisis or as persuasive authority. Md....»

«THE JOLLY ROGERS Pirates’ Gold Santiano (traditional) Satiano gained the day Away! Santiano! Satiano gained the day Along the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico Away! Satiano! Mexico is a place I know Along the plains of Mexico. Those yella galls I do adore Away! Santiano! With their shinin‟ eyes and their coal-black hair Along the plains of Mexico. Those yella galls they love me so Away! Santiano! Because I won‟t tell them all I know Along the plains of Mexico. Those Liverpool galls...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.