WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Quick Scan Opdrachtgever: Ministerie van BZK Juli 2007 Drs. Marieke van Vugt ...»

-- [ Page 1 ] --

Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een

publieke taak

Quick Scan

Opdrachtgever: Ministerie van BZK

Juli 2007

Drs. Marieke van Vugt

Prof. dr. Stefan Bogaerts

Inhoud

Hoofdstuk 1

Aanleiding en doelstellingen

1.1 Aanleiding

1.2 Doel van het onderzoek

1.3 Onderzoeksvragen

1.4 Methode van onderzoek

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2

Definitie agressie en geweld bij werknemers in de publieke sector

2.1 Afbakening begrip publieke taak

2.2 Definitie agressie en geweld

2.3 Doelgroepen

2.4 Oorzaken agressie en geweld bij werknemers in de publieke sector

2.4.1 Kenmerken van het slachtoffer

2.4.2 Kenmerken van de dader

2.4.3 Slachtoffer dader interactie

2.4.4 Contextgerelateerde kenmerken en omgevingsfactoren

Hoofdstuk 3

Interventies

3.1 Persoonsgericht

3.2 Dader gericht

3.3 Context gericht

3.4 Conclusie en aanbevelingen

Literatuur

Hoofdstuk 1 Aanleiding en doelstellingen

1.1 Aanleiding Op 26 oktober 2006 jl. is het ‘Actieprogramma aanpak agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit actieprogramma is gericht op het aanpakken van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak1. Er zijn in het rapport 23 acties opgenomen die bij moeten dragen aan het veiliger maken van het uitvoeren van de publieke taak2. Het actieprogramma beperkt zich tot agressie en geweld tegen een andere dan de eigen persoon. Agressie en geweld moeten doelbewust en tegen de wil van de werknemer plaatsvinden. Voor deze definitie is functie of taak die de werknemer heeft binnen die organisatie niet van belang. Het maakt ook geen verschil wanneer of in welke omstandigheden agressie en geweld plaatsvinden, mits het verband houdt met de werkzaamheden in de publieke taak. Dit betekent dat ook werkgerelateerde voorvallen in de privé-situatie binnen dit programma vallen. Een bedreiging van een belastinginspecteur en zijn gezin valt bijvoorbeeld onder de werking van dit actieprogramma(http://www.minbzk.nl).

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is tweeledig.

In de eerste plaats dient het onderzoek op hoofdlijnen inzicht te geven in de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kenmerken die de dader, het slachtoffer en de omgeving betreffen.

In de tweede plaats dient een op hoofdlijnen onderscheid gemaakt te worden in statische en dynamische factoren. Statistische of historische factoren zijn onomkeerbaar en kunnen door bijvoorbeeld interventies niet beïnvloed worden. Met statische factoren wordt bedoeld: leeftijd, geslacht, gerechtelijk verleden, et cetera. Dynamische factoren daarentegen zijn wel beïnvloedbaar. Met dynamische factoren wordt bedoeld: gedrag, persoonlijkheid, sociale vaardigheden, et cetera. Interventies kunnen als doel hebben o.a. de weerbaarheid te vergroten, agressieregulatie, sociale vaardigheden verbeteren, budgetcontrole.

Bovenstaande moet aan het beleid handvatten bieden om in te kunnen schatten of en in welke mate het actieprogramma in staat is de omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te reduceren. Volledigheidshalve vermelden we dat dit beperkt onderzoek in tijd zich enkel baseert op bestaande literatuur. Empirisch onderzoek wordt in dit onderzoek niet uitgevoerd maar is zeer belangrijk omdat het nemen van maatregelen en interventies vooral de verantwoordelijkheid is en wordt van de decentrale overheden en bevoegde instanties.

Kamerstuk tweede kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28 684 nr. 65.

Voor meer informatie verwijzen we naar: Het programmabureau “aanpak agressie en geweld tegen werknemers met publieke taak.” Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1.3 Onderzoeksvragen Wat zijn de kenmerken die van invloed kunnen zijn op de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak?

• Welke slachtofferkenmerken kunnen van invloed zijn op de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak? In welke mate zijn deze kenmerken van invloed? Zijn deze kenmerken te beïnvloeden? Zo ja, op welke wijze?

• Welke daderkenmerken kunnen van invloed zijn op de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak? In welke mate zijn deze kenmerken van invloed?

Zijn deze kenmerken te beïnvloeden? Zo ja, op welke wijze?

• Welke omgevingskenmerken kunnen van invloed zijn op de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak? In welke mate zijn deze kenmerken van invloed? Zijn deze kenmerken te beïnvloeden? Zo ja, op welke wijze?

• Zijn er op grond van literatuur, beleidsinstrumenten of interventiemaatregelen beschikbaar om de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te verminderen?

1.4 Methode van onderzoek

Om de onderzoeksvragen in deze studie te beantwoorden, is een systematische review uitgevoerd. Door middel van een gerichte zoekopdracht zijn relevante publicaties verzameld. Op volgende zoektermen is gezocht: ‘violence; aggressive behavio(u)r; workplace; service industries; care industrie; upholder of justice; enforcer; vindicator; ticket inspector; nurse; politician; police; teacher; prevention; review’. Deze zoektermen zijn onderling gecombineerd. Er is in de volgende databases gezocht: ‘Web of Knowledge, PsyINFO, PubMed, Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), database van het ministerie van justitie/WODC’ verder is er een internet zoekopdracht uitgevoerd met behulp van Google en Google Scholar.

Op basis van titels en abstracts is een selectie van de literatuur gemaakt. Er werd gekeken of de

Abstract

oorzaken dan wel interventiemaatregelen van agressie en geweld bij werknemers met een publieke taak behandelt.

In de bijlage tonen we een overzicht van het onderzoeksschema. Studies die betrekking hebben op de onderzoeksvragen werden gescreend. Op deze ruwe data-analyse is vervolgens inhoudsanalyse uitgevoerd op basis waarvan gerapporteerd is. In dit rapport ten behoeve van het actieprogramma worden de belangrijkste factoren uit de ruwe data gehaald.

1.5 Leeswijzer In hoofdstuk twee worden de definitie, oorzaken en verklaringen van agressie en geweld bij werknemers met een publieke taak behandeld. In het derde hoofdstuk zullen de verschillende interventiemethodes kort besproken worden.

Hoofdstuk 2 Definitie agressie en geweld bij werknemers in de publieke sector

2.1 Afbakening begrip publieke taak Het actieprogramma richt zich op de werknemers met een publieke taak. Hiermee worden werknemers bedoeld met een (wettelijke) taak die ten dienste staat van de samenleving en waarvoor een minister de politieke verantwoordelijkheid draagt. Gelet op het vaak verplichtende karakter, kunnen deze werknemers zich niet aan deze taak onttrekken.

2.2 Definitie agressie en geweld

Onder agressie en geweld wordt verstaan voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

De uitingsvormen van agressie kunnen zowel verbaal als fysiek zijn. Voorbeelden van agressie zijn:

schelden, beledigen, vijandige boodschappen uitzenden, bedreigingen, lastig vallen, onder druk zetten, intimideren, irriteren, schoppen, slaan en bijten. Ook seksueel geweld valt onder agressie en geweld.

Het merendeel van seksuele intimidatie is niet fysiek, maar intrusieve, onverwachte en ongewenste seksuele aandacht op een manier dat het slachtoffer niet kan ontkomen.

Verder kwam in het eerste hoofdstuk al aan bot dat agressie en geweld doelbewust moet plaatsvinden en dat het tegen de wil van de werknemer moet gebeuren. De taak van de werknemer binnen die organisatie speelt geen rol, evenmin als de omstandigheden waarin agressie en geweld plaatsvinden met dien verstand dat het werkgerelateerd moet zijn. Ook werkgerelateerde voorvallen in de privésituatie vallen binnen het actieprogramma.

2.3 Doelgroepen

In dit onderzoek wordt naast een beroepsgerichte, ook een functiegerichte onderverdeling gemaakt,

namelijk:

- Handhavend/controlerend. Hieronder vallen de beroepsgroepen veiligheid, openbaar bestuur en politici.

- Dienstverlenend. Hieronder vallen de beroepsgroepen openbaar vervoer/infrastructuur, sociale zekerheid en onderwijs.

- Zorgverlenend. Hieronder valt de beroepsgroep zorg/hulpverlening.

–  –  –

Deze indeling werd gemaakt vanuit de veronderstelling dat de functiegerelateerde rol van de werknemers met een publieke taak, ten opzichte van de burgers van invloed kan zijn op de aard en omvang van geweld.

2.4 Oorzaken agressie en geweld bij werknemers in de publieke sector 2.4.1 Kenmerken van het slachtoffer Gezondheidszorgmedewerkers lopen het meeste risico om met agressie en geweld in aanraking te komen, daarna komen politiemensen, gevolgd door leerkrachten (Islam, Edla, Mujuru, Doyle, & Ducatman, 2003).

Uit het rapport van Driesen (2001), een onderzoek naar geweld tegen werknemers in de (semiopenbare ruimte, is gebleken dat slachtoffers met een publieke taak een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben. Volgens dit onderzoek hebben mannelijke werknemers vaker te maken met agressie en geweld dan hun vrouwelijke collega’s. Alleen vrouwelijke huisartsen hebben vaker dan hun mannelijke collega’s te maken met verbaal geweld. Ook Islam (2003) vond dat mannelijke werknemers in de beroepsgroepen gezondheidswerkers, politiemensen/beveiliging en leerkrachten, vaker slachtoffer worden van geweld dan vrouwen. Ongeveer 50% van de vrouwelijke werknemers in alle beroepsgroepen krijgt ooit een keer tijdens de beroepsactieve periode te maken met seksuele intimidatie (Fletcher, Brakel, & Cavanaugh, 2000).

De leeftijd speelt een beperkte rol om slachtoffer te worden van geweld. Werknemers tussen de 33 en 47 jaar worden iets vaker geconfronteerd met geweld dan hun collega’s uit een andere leeftijdscategorie (Driessen, 2001). Opgesplitst naar beroepsgroep, is gevonden dat de groep jongere politieagenten en oudere treinconducteurs én medewerkers van de sociale dienst, vaker worden geconfronteerd met fysiek geweld dan hun collega’s (Abraham, van Hoek, Hulshof, & Pach, 2007).

Eerder slachtofferschap, bijvoorbeeld in de privé-sfeer en kwetsbaarheid van het slachtoffer, kunnen bijdragen tot herhaald slachtofferschap op de werkvloer (Peek-Asa, Runyan, & Zwerling, 2001). Deze ‘kwetsbare’ slachtoffers hebben meestal een verleden van sociale en emotionele problemen en hebben gebrekkige copingmechanismen. Vaak hebben ze te maken gehad met seksueel en fysiek misbruik, ervaren ze weinig support van familie en vrienden en hebben ze een gebrekkig sociaal netwerk. Heel wat slachtoffers van geweld en seksueel misbruik leven vrij geïsoleerd. Een ander kenmerk van slachtoffers van herhaald slachtofferschap is dat ze moeilijk tegen kritiek kunnen en vlug in de aanval of tegenaanval gaan. Hierdoor stellen ze zich kwetsbaar op en lokt hun gedrag ook reacties van anderen uit, waardoor ze meer kans lopen om (opnieuw) slachtoffer te worden van agressie en geweld op werkvloer (Fletcher et al., 2000; Peek-Asa et al., 2001).

Uit het rapport ‘violence in the transport workplace’ van Chappell et al. (1998) komt het volgende naar voren. Zichtbare en eerste impressies zijn belangrijk in elke baan omdat ze de toon zetten voor persoonlijke interacties. Het dragen van een uniform kan agressie bij de ander opwekken of uitlokken of juist verminderen. De gezondheid van werknemers kan ook een invloed hebben op de manier hoe ze met publiek omgaan. Stress kan bijvoorbeeld leiden tot ongepast gedrag ten opzichte van publiek en zo agressie oproepen. Ook de leeftijd en ervaring van de werknemer kan een factor zijn. Eerdere ervaringen met het omgaan met moeilijke situaties (wat ook weer met leeftijd te maken heeft) zou ervoor moeten zorgen dat ervaren werknemers beter reageren dan onervaren werknemers. Speciale bescherming is nodig voor mensen die alleen werken, zoals buschauffeurs.

2.4.2 Kenmerken van de dader Islam (2003) heeft in haar onderzoek gevonden dat in de gezondheidszorg medewerkers in 99% van de gevallen aangevallen werd door een klant, bij politiemensen was dat 58% en bij leerkrachten 100%. Er moet wel meegenomen worden dat deze studie plaats heeft gevonden in West Virginia en het niet gewenst is om deze te extrapoleren naar de Nederlandse situatie. In de verplegende sector komt geweld niet alleen vanuit patiënten maar ook vanuit familie van de patiënten. (Islam et al., 2003). Bij overheidsmedewerkers zijn de klanten vaker de daders dan medewerkers of supervisors (Hoobler & Swanberg, 2006). Trigger factoren voor agressie en geweld op het werk zijn: daders die zich gekwetst, geïrriteerd of gefrustreerd voelen, zich in een oncomfortabele conditie bevinden of mentaal instabiel zijn (bv door drugs of alcoholgebruik) (Beech & Leather, 2006).

2.4.3 Slachtoffer dader interactie In de dagelijkse communicatie verschillen mensen onderling in de wijze waarop ze zich sociaal gedragen. Deze communicatieve vaardigheden verschillen per cultuur. Dergelijke vaardigheden hebben onder andere invloed op de wijze waarop een boodschap adequaat en aannemelijk kan worden overgebracht. Gedragingen die in de ene cultuur als sociaal vaardig worden gezien, hoeven dat in een andere cultuur niet te zijn. Oogcontact behoort bijvoorbeeld in de ene cultuur wel tot de communicatieve vaardigheden en in de andere cultuur niet. Dit geldt ook voor het aanraakgedrag en de korte interpersoonlijke afstand (Shadid, 2000). Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat de communicatie tussen werknemer en publiek verkeerd verloopt. Iemand kan bijvoorbeeld vanuit een andere culturele opvoeding voor Nederlandse begrippen, te dicht bij een agent gaan staan. Hiermee bedoelt deze persoon niets, maar de agent vat het op als een bedreiging. De agent gaat als gevolg hierop een agressievere houding aannemen, waardoor de persoon in kwestie zich ook agressiever gaat gedragen.

Deze agressie berust dus op een misverstand (Vrij & Winkel, 1992).

2.4.4 Contextgerelateerde kenmerken en omgevingsfactorenPages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«American Journal of Scientific Research ISSN 2301-2005 Issue 83 December, 2012, pp.109-117 © EuroJournals Publishing, Inc. 2012 http://www.eurojournals.com/ajsr.htm Are Foreign Banks more Vigilant than Domestic Banks Regarding Risk Management? Hashim Awais Butt Research Officer, Hailey College of Commerce University of the Punjab, Pakistan E-mail: hashim@hcc.edu.pk Tel: +92-334-4009566 Mian Sajid Nazir Department of Management Sciences COMSATS Institute of IT, Lahore, Pakistan E-mail:...»

«Board Meeting UN/APPROVED Open Session Item 5.1 NHS GRAMPIAN Minute of Meeting of GRAMPIAN NHS BOARD held in Open Session at 10.30 am on 2 June 2016 CLAN House, Westburn Road, Aberdeen Present Professor Stephen Logan Chairman Mr David Anderson Non-Executive Board Member Mr Raymond Bisset Non-Executive Board Member Cllr Stewart Cree Non-Executive Board Member Ms Amanda Croft Director of Nursing, Midwifery and Allied Health Professions Dr Nick Fluck Medical Director Mr Alan Gray Director of...»

«Metaphor and Canon in Paul Ricoeur: From an Aesthetic Point of View Alberto Martinengo∗ University of Torino Abstract. Ricoeur’s theory of metaphor can be easily reduced to one thesis: metaphorical language originates from the introduction of rule-governed violations inside a given code. These violations do not contradict the capacity, on the part of language, to produce a reference to the world, but rather feed and renew it. The aim of this essay is to emphasize the aesthetic implications...»

«Predestination and Election 1 Predestination and Election by Roel Velema (Unless otherwise noted, all Scripture quotations are taken from the NASB.) Down through the centuries, Christians have experienced a great deal of difficulty with the Biblical teaching surrounding predestination and election. The average Christian is so confused in this realm that he arrives at the erroneous conclusion that the whole doctrine cannot really be understood or explained. The truth, however, is that no part of...»

«Distinguished keynote speakers for the 23rd annual conference: Edmundo Gamas, Executive Mayor John Tory The Honourable Bob Rae, Director, Mexican Institute of City of Toronto Former Leader, Liberal Infrastructure Development Party of Canada (IMEXDI) Gary Horlick Michael Sabia The Honourable Steven Globally-Ranked Top President and Chief Del Duca International Trade Executive Officer, Ontario Minister of Lawyer Caisse de dépôt et Transportation placement du Québec DAY ONE: MONDAY, NOVEMBER 2,...»

«The Prefabricated House in the Twenty-First Century: What Can We Learn from Japan? A Case Study of the KST-Hokkaido House Linda BrockI and James BrownII ABSTRACT The use of wood in architecture is often linked with ideologies that address environmental sustainability, building material appropriateness, and climatically responsive design. As well, the wood industry is concerned about mass production, global markets, and resource management. Where does prefabricated housing fit into this picture?...»

«E – International Scientific Research Journal, VOLUME – V, ISSUE – 3, 2013, ISSN 2094 1749 Testing of Re-adjustable Multiple-dibbler Ergonomic Tool (RaMdE Tool ™) Using Commercial Peatbased Growing Medium Engr. Raffy M. Espiritu & Dr. Luz C. Collado ABSTRACT A prototype unit of a re-adjustable multiple-dibbler ergonomic tool (RaMdE Tool) was tested for tray-based seedling production of high value crops. The performance of the prototype tool using commercial peat moss medium (Treatment...»

«MINUTES No.66 of Annual General Meeting of Shareholders BTA Bank Joint-Stock Company Conference Hall, 2nd floor, A2 Unit, 97, Venue: Zholdasbekov str., Samal-2 mcrd., Almaty Location of the authorized body: 97, Zholdasbekov str., Samal-2 mcrd., Almaty February 14, 2013 Date: 09.00 a.m. Beginning of shareholders registration: 10.00 a.m.End of shareholders registration: 10.08 a.m. Time of meeting beginning: 11.15 a.m. Time of meeting end: The Annual General Meeting of Shareholders was opened by...»

«Miss Yourlovin Ann Elizabeth Pfau CHAPTER 3 Fraternization and the Uncensored Occupation Less than a week after American troops first set foot on German soil, reports of 1 soldiers fraternizing with German civilians had already reached the United States. Associated Press and United Press correspondents filed stories about friendly German civilians who welcomed the invaders. The New York Times printed both articles on 16 September and on the following day published a photograph of a smiling...»

«Chemical safety for drinking-water: assessing priorities for risk management (13.07.2004) Draft for review and comments Not for citation Part B Identifying specific chemicals Chemical safety for drinking-water: assessing priorities for risk management (13.07.2004) Draft for review and comments Not for citation 4 Naturally occurring chemicals 4.1 General There are a number of sources of naturally occurring chemicals in drinking-water. All natural water contains a range of inorganic and organic...»

«Evaluating a Prefabricated Submerged Breakwater and Double-T Sill for Beach Erosion Prevention, Cape May Point, NJ Donald K. Stauble1 and Michael A. Giovannozzi2 ABSTRACT As part of the US Army Corps of Engineers National Shoreline Erosion Control Development and Demonstration Program, a demonstration project has been installed at Cape May Point, NJ to evaluate prototype-scale “innovative” or “non-traditional” methods of shoreline erosion control. The project consists of placing a...»

«External Verification: A Guide for Centres Published date: October 2009 Publication code: FA5241 Published by the Scottish Qualifications Authority The Optima Building, 58 Robertson Street, Glasgow G2 8DQ Ironmills Road, Dalkeith, Midlothian EH22 1LE www.sqa.org.uk The information in this publication may be reproduced in support of SQA qualifications. If it is reproduced, SQA should be clearly acknowledged as the source. If it is to be used for any other purpose, then written permission must be...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.