WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |

«Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Toegepaste Wetenschappen Departement Burgerlijke Bouwkunde Ontwerp van een multimodaal netwerk rond ...»

-- [ Page 1 ] --

Katholieke Universiteit Leuven

Faculteit Toegepaste Wetenschappen

Departement Burgerlijke Bouwkunde

Ontwerp van een multimodaal

netwerk rond Antwerpen

.RSSHOLQJ YDQ LQGLYLGXHOH DXWR HQ FROOHFWLHYH

RSHQEDDU YHUYRHU QHWZHUNHQ

E2006 Verhoeven Filip

Promotor Prof. B. Immers

i

ii

Katholieke Universiteit Leuven

Faculteit Toegepaste Wetenschappen

Departement Burgerlijke Bouwkunde Ontwerp van een multimodaal netwerk rond Antwerpen

.RSSHOLQJ YDQ LQGLYLGXHOH DXWR HQ FROOHFWLHYH

RSHQEDDU YHUYRHU QHWZHUNHQ

E2006 Verhoeven Filip Promotor Prof. B. Immers Assessor ir. J. Stada Assessor ir. Y. Verbakel iii

7RHODWLQJ WRW EUXLNOHHQ

De auteur geeft de toelating deze eindverhandeling voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor eigen gebruik. Elk ander gebruik valt onder de strikte beperkingen van het auteursrecht; in het bijzonder wordt er gewezen op de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze eindverhandeling.

Leuven, mei 2006 iv Dankwoord Dit eindwerk vormt de kroon op het werk van vijf mooie jaren studeren aan de KU Leuven. De opleiding voor burgerlijk ingenieur was leerrijk met heel veel leuke maar ook moeilijke momenten.

Dat ik het tot een goed einde heb gebracht, heb ik in eerste instantie te danken aan mijn ouders die me de mogelijkheid hebben geboden verder te studeren. Speciale dank gaat ook uit naar mijn grootouders, familie en vriendenkring die me steeds het nodige vertrouwen en steun hebben gegeven.

Dit eindwerk was niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn begeleider en promotor Prof. B.

Immers, die me stuurde met tips en mee de krijtlijnen uiteenzette. Vervolgens zou ik Frank Leys (afdeling wegen en verkeer Antwerpen), Roger Corbreun (De Lijn entiteit Antwerpen) en Frank Vangeel (hoofdinspecteur verkeerspolitie Antwerpen) willen bedanken. Het gesprek dat ik met hen had en de documenten die ze mij bezorgden, leverden veel nuttige informatie op. Mijn dank gaat ook uit naar Jeroen Schrijver en Gerdien Klunden (TNO Delft) die mij het programma Transfer uitgelegd hebben en naar Kristof Carlier (ontwerper Transfer) die mij doorheen het jaar meerdere malen heeft geholpen om problemen met Transfer op te lossen.

Filip Verhoeven Mei 2006 v Samenvatting KU Leuven Faculteit Toegepaste Wetenschappen Academiejaar: 2005 - 2006 Departement: Burgelijke Bouwkunde Adres en tel.: Kasteelpark Arenberg 40 – 3001 Heverlee- 016/32.46.54 Naam en voornaam student: Verhoeven Filip Titel eindwerk: Ontwerp van een multimodaal netwerk rond Antwerpen

Korte inhoud eindwerk:

Verschillende steden kampen met een aanhoudende groei van het autogebruik, wat gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van stedelijke kernen. Om de problemen op te lossen wordt in dit eindwerk een alternatief voorgesteld dat bestaat uit een combinatie van de auto in het landelijke gebied en het openbaar vervoer in het dichtbevolkte stedelijk gebied. Om deze combinatie mogelijk te maken zijn overstappunten (Park&Ride faciliteiten) nodig. Er bestaan verschillende mogelijkheden naargelang de functie in het multimodaal netwerk en naargelang hun ligging ten opzichte van de stad.

Onderzoek naar P&R gebruik toont aan dat een goede autobereikbaarheid van de P&R en de hoge kwaliteit van het aanvullende openbaar vervoer nodig zijn. Toch kent een P&R locatie geen succes als de veiligheid of de betrouwbaarheid van de overstap niet gegarandeerd is. Het succes van P&R neemt toe naarmate autogebruikers voor het laatste deel van hun reis af te rekenen krijgen met files en hogere parkeerkosten.

In dit eindwerk wordt een methodiek opgesteld voor het ontwerp van een multimodaal netwerk in grootstedelijke agglomeraties. In deze ontwerpmethodiek vormt de bestaande infrastructuur het uitgangspunt voor de ontwikkeling van P&R terreinen. Wanneer we de ontwerpmethodiek toepassen op Antwerpen merken we dat op- en afritten van de snelwegen in aanmerking komen als mogelijke locaties. Het openbaar vervoer kan verzorgd worden door het bestaande tramnetwerk verder uit te bouwen. Op die manier kunnen P&R locaties profiteren van de geplande verlengingen van tramlijnen uit het Masterplan Antwerpen.

Om het potentieel van mogelijke P&R locaties rond Antwerpen te evalueren, maken we gebruik van Transfer, een toedelingsmodel voor de analyse van multimodale vervoerssystemen. Na de berekening met Transfer kunnen we besluiten dat er slechts een beperkt aantal vooropgestelde locaties succesvol zullen zijn. Ten noorden, oosten en westen van Antwerpen vinden we telkens één specifieke locatie die de moeite waard is om verder te ontwikkelen. In de zuidelijke rand van Antwerpen zijn de verkeersproblemen minder uitgesproken waardoor het draagvlak hier minder groot is.

Promotor : prof. Ir B. Immers

–  –  –

Year: 2005 - 2006 Department: Burgelijke Bouwkunde Address en tel.: Kasteelpark Arenberg 40 – 3001 Heverlee- 016/32.46.54 Name en surname student: Verhoeven Filip Title of thesis: Design of a multimodal transport network around Antwerp

Summary of thesis:

Several cities are faced with a permanent growth in car mobility, which has consequences for the accessibility and liveability of urban areas. In this thesis we suggest an alternative for these problems.

This alternative consists in a combination of the car in rural areas and public transport in densely populated areas. This combined car and public transport trip requires Park and Ride facilities. There are several possibilities according to their network function or to their position with regard to the city.

Research in P&R use indicated that good car accessibility of the P&R and a high quality of the connecting public transport services are needed. P&R locations aren’t still yet attractive if the social safety and the reliability of the system are not been guaranteed. As cities become more congested or as parking costs are rising, more car drivers are willing to use P&R facilities.

In this thesis, a methodology is developed for the design of a multimodal network in conurbations. In this design methodology the existing infrastructure is the starting-point for the development of new P&R locations. When we apply this methodology to the city of Antwerp we notice that exits on motorways can be possible locations for P&R. A possible public transport network consists in an upgrade of the existing tram-network. The benefits of the extension of the tram routes, as planned in the ‘Masterplan Antwerpen’ can also be taken into account.

To evaluate the potential of possible P&R locations around Antwerp we use Transfer, an equilibrium assign model for analysing multimodal transport systems. After calculation with Transfer, we can conclude that only a limited number of all possible locations will be successful. In the north, east and west part of the city we find in each case only one location that can be developed successfully. In the southern region of the city there is less congestion which results in a small demand for Park&Ride Promotor : prof. Ir B. Immers

–  –  –

vii Inhoudstafel 'DQNZRRUG Y 6DPHQYDWWLQJ YL 6XPPDU\ YLL,QKRXGVWDIHO YLLL ,QOHLGLQJ 

1.1. Probleemstelling

1.2. Doelstelling : individueel vs. collectief of individueel & collectief

1.3. Structuur van de tekst

 'H PXOWLPRGDOH YHUSODDWVLQJ 

2.1. Beschrijving van het begrip multimodale verplaatsing

2.2. Kansrijke multimodale combinaties

2.2.1. Indeling in deelmarkten

2.2.2. Mogelijke multimodale combinaties

2.3. Multimodale verplaatsing bekeken vanuit het ketenperspectief

2.3.1. Vervoersstelsels en toegangspunten

2.3.2. De ketenverplaatsing

2.3.3. De multimodale verplaatsing als ketenverplaatsing

2.4. Categorisering van knooppunten.

2.4.1. Functie van overstappunten

2.4.2. Indeling naar locatie en schaalniveau

2.5. Kenmerken van de multimodale verplaatsing: auto – openbaar vervoer

2.5.1. Algemeen: potentiële deelmarkten van het auto-openbaar vervoer

2.5.2. Onderscheid naar gebiedstype: woningzijde en bestemmingszijde

2.5.3. Onderscheid naar verplaatsingsafstand

2.5.4. Onderscheid naar tijd

2.5.5. Onderscheid naar motief

2.5.6. Andere factoren

2.6. Voor- en nadelen van transferia

2.6.1. Algemeen

2.6.2. Maatschappelijke voordelen : beleidsdoelstellingen

2.6.3. Voordelen beïnvloeden het individueel keuzegedrag

2.6.4. Effecten : veranderingen in reispatronen

2.6.5. Wat dragen de transferia werkelijk bij?

2.6.6. Prognose van het gebruik

 +HW WUDQVIHULXP FRQFHSW LQ GH SUDNWLMN 

3.1. Belang evaluatie bestaande concepten voor het ontwerp

3.2. Transferia in België

3.3. Transferia in Nederland

viii

3.4. Transferia in Groot-Brittannië.

3.5. P&R in Duistland

3.6. Stadsontwikkeling en P&R in Frankrijk

3.7. Succes- en faalfactoren

 :DW YLQGHQ PHQVHQ KHW EHODQJULMNVWH" 

4.1. Onderzoek TU Delft

4.1.1. Zachte kwaliteitseisen bepalend

4.1.2. Gebruikte methodes

4.2. Conclusie : Dissatisfiers en satisfiers

4.3. Harde en zachte kwaliteitsciteria

4.4. Formuleren van de ontwerpvereisten (kwaliteitscriteria)

4.4.1. Criteria inzake de lokatiekeuze: bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de auto37 4.4.2. Criteria inzake de kwaliteit van het transferium

4.4.3. Criteria inzake het openbaar vervoer

4.4.4. Overige criteria

 2QWZHUSPHWKRGLHN YRRU PXOWLPRGDOH QHWZHUNHQ 

5.1. Ontwikkeling van een overstappunt

5.1.1. Verschillende randvoorwaarden, andere ontwerpen

5.1.2. Inrichten van een overstappunt

5.2. Het ontwerpproces

5.2.1. Ontwerpvariabelen

5.2.2. Ontwerpdilemma’ s

5.3. Ontwerpmethodiek voor grootstedelijke agglomeraties

5.3.1. Uitgangspunten

5.3.2. Afbakening

5.4. Ontwerpstappen voor locatiekeuze transferium in bestaande situatie

 2QWZHUS YDQ HHQ PXOWLPRGDDO YHUYRHUVQHWZHUN URQG $QWZHUSHQ 

6.1. Situatieschets Antwerpen

6.2. Onderliggende relevante evoluties

6.2.1. Historisch perspectief voor openbaar vervoer

6.2.2. Ontwikkelingen op korte en middellange termijn

6.2.3. Gewenst parkeerbeleid, parkeren in de praktijk

6.2.4. Kantoren en autobereikbaarheid, de verkeerde filosofie

6.3. Toepassing ontwerpmethodiek

6.4. Conclusie

 (YDOXDWLH GRRU PLGGHO YDQ 7UDQVIHU 

7.1. Transfer: een multimodaal toedelingsmodel

7.1.1. Noodzaak om overstappen te modeleren

7.1.2. Werking van Transfer

7.1.3. Evenwichtstoedeling en gebruik P&R

ix 7.1.4. Voordelen van Transfer

7.2. Opbouw van het model in Transfer

7.2.1. Uitgangspunten model Transfer

7.2.2. Opbouw van het Transfermodel voor Antwerpen

7.2.3. Vereenvoudigen van het model

7.2.4. Opbouw van het model uit schakel en knopen

7.2.5. P&R locaties

7.2.6. Overige attributen die hun invloed hebben op het succes van P&R

7.3. Toetsen van het model aan de werkelijkheid

7.4. Evaluatie van mogelijke P&R locaties

7.5. Conclusie

 %HVOXLW HQ DDQYXOOHQGH RSPHUNLQJHQ 

8.1. Besluit

8.2. Opmerking resultaten Antwerpen

8.3. Aanbevelingen

%LEOLRJUDILH %LMODJH $ %HVSUHNLQJ HYDOXDWLH WUDQVIHULD 1HGHUODQG PRGXOH, %LMODJH % 5HVXOWDWHQ µ&KDQJLQJ VHDWV D EHKDYLRXU DQDO\VLV RI 3 5 XVH %LMODJH & %DVLV YRRU GH RQWZHUSPHWKRGLHN YRRU PXOWLPRGDDO QHWZHUN  %LMODJH ' /LMVW EHODQJULMNH WUDPOLMQHQ $QWZHUSHQ  %LMODJH ( :HJHQQHWZHUN LQ WUDQVIHU %LMODJH ) %HODQJULMNH DVSHFWHQ LYP 7UDQVIHU HQ 5RXWHVHW *HQHUDWRU ,QKRXGVWDIHO 

x,QOHLGLQJ

 3UREOHHPVWHOOLQJ De wijze waarop de ruimte gestructureerd is, heeft een belangrijke invloed op de mobiliteit. De concrete afbakening van vroegere steden verdwijnt en maakt plaats voor grotere stedelijke zones met meerdere verspreide concentratiekernen en met meerdere interacties binnen en tussen de stedelijke zones.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |


Similar works:

«VERSO IL NUCLEARE PULITO Scoperta e Sfruttamento delle Reazioni Nucleari Ultrasoniche Fabio Cardone Edito a cura del Lions Club di Sulmona INDICE Introduzione 1 Premessa : l’energia nucleare e la pressione 1943 1945 2 Gli ultrasuoni, la cavitazione e la fusione termonucleare 1989 – 1991 3 Il primo modello americano 1992 – 1998 4 Il secondo modello americano 1999 – 2002 5 La via italiana alle reazioni piezonucleari 2003 – 2004 6 Gli esperimenti italiani 2005 -2007 7 Le reazioni...»

«The Poowong Prattle Issue 31 Thursday 20th October, 2016 www.poowongcs.vic.edu.au poowong.cs@edumail.vic.gov.au Mobile: 0448 592 356 Phone: 5659 2356 Student of the Week Awards Congratulations to this week’s Student of the Week Award recipients: Cade McLean, Harry Cecil, Sophie Watson, Tanisha Hill, Lachie Moriarty, Stephanie Trickey, Ula Vass, Nicola Fort and Alby Logan. Well done kids! Keep up the fantastic work. room floors, mopping of hallmowing using the school School Cleaning and ways,...»

«Squelch Tale ”Antennas Springing” March 2010 Next Meeting: Sunday March 28th 7pm at the Red Cross building on West street in Pittsfield. See http://www.nobarc.org for directions. More Static Planning for public service events, power outages and spring storms and emergencies Spring is now upon us and with it comes rain, thunderstorms and other severe weather. Being prepared for the upcoming weather presents us with the opportunity as amateur radio operators to be Skywarn spotters. The NoBARC...»

«2013:1 UTV Working Paper Sunil Sinha Johan Holmberg Mark Thomas What works for market development: A review of the evidence What works for market development: A review of the evidence Sunil Sinha Johan Holmberg Mark Thomas UTV Working Paper 2013:1 Sida Authors: Sunil Sinha, Johan Holmberg and Mark Thomas The views and interpretations expressed in this report are the authors’ and do not necessarily reflect those of the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida. UTV Working...»

«2016 WINTER CONFERENCE December 1 – 4, 2016 – Rochester, NY 81st Annual Winter Conference Sessions, Showcases, Concert Schedule *Disclaimer: Please note that the information presented here was as accurate as possible at the time of printing. Final session, showcase, guest performance date/time/ location information is subject to change prior to the start of the conference. Please consult the 2016 NYSSMA®Winter Conference Program Guide (available at the Winter Conference Registration Booth)...»

«GALOIS COHOMOLOGY OF FIELDS WITH A DIMENSION AMADOR MARTIN-PIZARRO Abstract. We consider fields K with an Abstract notion of dimension as stated by Pillay and Poizat in their paper of 1995. We prove that, for every finite extension L of K and for every finite Galois extension L1 of L, the Brauer group Br(L1 /L) is finite. Moreover, given an algebraic group G defined over L, we have that H1 (L1 /L, G) is finite. 1. Introduction and preliminaries The existence of a rank induces some...»

«REGULAR COUNCIL MEETING MINUTES – AUGUST 19, 2008 – PAGE 1 Present: President Woodrow; President Pro-Tem Koss; Members: Berndt, Oen, Peddie, Pfeifer and Stearn Absent: None Also Present: Manager, Wilson Assistant Manager, Marshall Director of Public Safety, Woodard Building Official, Byrwa President Woodrow called the regular Council meeting to order at 7:30 p.m. The Pledge of Allegiance was recited by those in attendance.ADDITIONS TO AGENDA/APPROVE AGENDA Motion by Berndt, second by Oen,...»

«Title Sponsor Photography Sponsor Tanning Sponsor Cory Wilaby Photography WILABY Fitness Gym Sponsor Hotel Sponsor Show Sponsor Hair & Makeup Sponsor After Party Sponsor Suit Sponsor Show Sponsor I would like to thank you for your participation in the NPC Iron Viking of the North Bodybuilding, Physique, Figure, Fitness and Bikini Championships! This day is all about YOU, if you have any questions please don’t hesitate to ask. The backstage crew is there to assist you and to make your...»

«Non-predicating adjectives: a semantic account Alan de Zwaan Supervisor: Nick Riemer A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts (Honours) Department of Linguistics University of Sydney November 2009 Honours thesis – Alan de Zwaan – 2009 Page | i Acknowledgements I would like to extend my sincerest thanks to my supervisor Nick Riemer for his unending support, sage advice and wealth of knowledge which have helped me greatly throughout the...»

«Impact of Automated Vehicles on Highway Safety and Operations November 2013 PREPARED FOR Tampa Hillsborough Expressway Authority PREPARED BY Pei-Sung Lin, Ph.D., Program Director Zhenyu Wang, Ph.D. ITS, Traffic Operations and Safety Program Center for Urban Transportation Research University of South Florida Disclaimer The contents of this report reflect the views of the authors, who are responsible for the facts and the accuracy of the information presented herein. The opinions, findings, and...»

«REDEMPTION The following notes about redemption, from a multi-disciplinary viewpoint, have been occasioned by a request from Fr.Juventius Andrade, C.SS.R., (General Council, Rome), who is seeking to provide a theological and spiritual background for Redemptorists in their reflection on the mystery of Redemption. Much of this material comes from previous work done over many years, in teaching graduate courses on Redemption especially at Fordham University in New York City, and post-graduate...»

«Trans-national America Randolph Bourne Contents I II................................................... 7 III.................................................. 9 No reverberatory effect of the great war has caused American public opinion more solicitude than the failure of the ‘melting-pot.’ The discovery of diverse nationalistic feelings among our great alien population has come to most...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.