WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 62 |

«HSraBMIfl r * HET ONDERWIJS IN NEDERLAND VERSLAG OVER HET JAAR 1961 UBL1KATIE V A N HET MINISTERIE V A N ONDERWIJS, K U N S T E N E N WETENSCHAPPEN ...»

-- [ Page 1 ] --

HSraBMIfl

r

*

HET ONDERWIJS IN

NEDERLAND

VERSLAG OVER HET JAAR 1961

UBL1KATIE V A N HET MINISTERIE V A N ONDERWIJS, K U N S T E N E N WETENSCHAPPEN

UITGEGEVEN D O O R HET STAATSDRUKKERIJ- E N UITGEVERIJBEDRIJF

'S-GRAVENHAGE 1964

V E R S L A G V A N D E S T A A T V A N H E T ONDERWIJS IN

NEDERLAND OVER HET JAAR 1961 Ter inleiding De indeling van het verslag van de staat van het onderwijs in Nederland over het jaar 1961 wijkt niet af van de opzet zoals die bij de verslagen over de laatste jaren werd toegepast.

In deel I, 'Algemeen gedeelte', wordt een overzicht gegeven van de overheidsmaatregelen en de gebeurtenissen in 1961 voorzover deze voor bespreking in aanmerking komen. De onderwerpen zijn daarbij gerangschikt in hoofdstukken naar de takken van het onderwijs waarop zij betrekking hebben.

Deze hoofdstukken zijn ter bevordering van de overzichtelijkheid op dezelfde wijze ingedeeld, en wel in de rubrieken 'Algemeen', 'Financiën', 'Scholen', 'Leerlingen', 'Onderwijzers' c.q.

'Leraren' of'Docenten' en 'Andere onderwerpen'. In de rubriek 'Algemeen' worden in het kort de wetten, Koninklijke besluiten, circulaires, rapporten van commissies e.d. genoemd welke een algemeen karakter dragen in die zin, dat ze niet onder een van de andere rubrieken behoren te worden ondergebracht. Onder de rubriek 'Financiën' worden de overheids maatregelen van financiële aard vermeld. De rubrieken 'Scholen', 'Leerlingen' en 'Onder wijzers' c.q. 'Leraren' of'Docenten' geven een aantal kerncijfers, waar mogelijk voorzien van enige toelichting of commentaar, terwijl in deze rubrieken ook de maatregelen van de rijks overheid e.d. worden vermeld die op de in deze rubrieken behandelde onderwerpen betrek king hebben. In de rubriek 'Andere onderwerpen' tenslotte wordt enige plaats ingeruimd voor gedachten en denkbeelden welke bij andere op enigerlei wijze bij het onderwijs be trokkenen leven, door het  uiteraard beknopt  weergeven van enkele publikaties welke in de loop van het verslagjaar het licht hebben gezien.

De hoofdstukken waarin de afzonderlijke takken van het onderwijs zijn behandeld, worden voorafgegaan door een algemeen hoofdstuk, waarin het overheidsbeleid en de overheids maatregelen op het gebied van het onderwijs in het algemeen, in grote trekken worden geschetst.

ia deel n, 'Bijzonder gedeelte', zijn de verslagen vervat welke de inspecties der onderscheidene takken van het onderwijs en de hoofdconsulenten voor de lichamelijke opvoeding bij het buitengewoon lager onderwijs hebben uitgebracht, alsmede uittreksels uit de verslagen van de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs over het studiejaar 1960/1961.

Voor de publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek welke bij het samenstellen van dit verslag hebben gediend, wordt verwezen naar de laatste pagina.

–  –  –

Algemeen Als gevolg van de ontwikkeling der techniek en van de stijgende behoefte aan onderwijs bij de bevolking stelt de hedendaagse samenleving in toenemende mate nieuwe en hogere eisen aan het onderwijs. Voor de jongeren moeten gelijke kansen worden geschapen in die zin dat van overheidswege dient te worden bevorderd dat de mogelijkheden, het voor hen passende onderwijs te ontvangen, zo groot mogelijk worden gemaakt. Dit geldt zowel de difFcrentiatie van onderwijsprogramma's en de spreiding van onderwijsinstellingen als de opleiding van personeel en een doelmatige interne organisatie van de onderwijsinstellingen.

Ook dit jaar is het beleid er derhalve op gericht geweest in de wetgeving de mogelijkheden te scheppen dat aan die eisen, voorzover dit gerechtvaardigd is, kan worden tegemoetgekomen.

Met name is ook de voorziening met leerkrachten op de verschillende gebieden van het onderwijs en de bouw van een voldoende aantal scholen en lokalen een van de voornaamste zorgen geweest.

Op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs moest in verband met de inwerking treding van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs veel werk worden verricht in verband met de overgang naar de nieuwe voorschriften die deze wet heeft gegeven.

Aan de activiteiten van dc pedagogische centra met betrekking tot de daadwerkelijke ver nieuwing van het onderwijs werd in ruime mate steun verleend. Voor het onderwijzend personeel werden conferenties en besprekingen georganiseerd, teneinde in dc verschillende sectoren van het onderwijs vernieuwingsdenkbeelden ingang te doen vinden, terwijl de toepassing van de vernieuwingsdenkbeelden in de scholen zelf, o.m. door experimenten, werd begeleid. Er is een verheugende samenwerking tussen de centra van verschillende levensbeschouwing, zowel in de opzet als in de uitvoering van experimenten.

Wetgeving In de verschillende hoofdstukken van dit verslag wordt meer uitvoerig aandacht besteed aan hetgeen in het verslagjaar op het gebied van dc wetgevende arbeid werd verricht, zodat bin nen het kader van dit algemene hoofdstuk met een globaal overzicht van het belangrijkste kan worden volstaan.

Algemeen

Hieraan voorafgaande dient echter te worden gememoreerd datgene wat op het gebied van het onderwijs in het algemeen aan wetgevende arbeid tot stand w e r d gebracht.

Z o w e r d op 8 februari 1961 de memorie van antwoord op het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet onderwijs bij de Tweede K a m e r der Staten Generaal ingediend, vergezeld van een nota van wijzigingen. Verder v o n d op 21 juni 1961 de indiening plaats van de memorie van antwoord op het ontwerp van wet tot het verlenen van grotere vrijheid van inrichting van het onderwijs, welk wetsontwerp op 19 oktober 1957 bij de Tweede K a m e r der Staten Generaal aanhangig was gemaakt.

D e wijziging van de Garantiewet leningen voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, kweekscholen en opleidingsscholen voor kleuterleidsters, waartoe i n december van het vorige jaar een wetsontwerp was ingediend, kreeg i n januari 1961 eveneens haar beslag. D e wijziging houdt i n dat i n het vervolg geen maximumbedrag meer zal gelden bij het van rijks wege garanderen van geldleningen ten behoeve van de stichting en inrichting van gebouwen van bijzondere gesubsidieerde scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, en van bijzondere kweekscholen en scholen v o o r de opleiding van leidsters bij het kleuter onderwijs waarvan de kosten uit 's R i j ks kas worden vergoed.

V a n de twee nota's met een meer algemeen karakter w o r d t vooreerst genoemd de op 4 december 1961 ingediende zesde nota inzake b o u w v o l u m en voor het onderwijs. O p deze nota wordt onder de rubriek 'Scholenbouw' van dit hoofdstuk meer uitvoerig ingegaan.

Verder v o n d op 8 december van het verslagjaar de indiening plaats van de vierde nota be treffende beschikbare schoolruimte voor het voortgezet onderwijs.

Gebleken is, aldus de nota, dat het aantal leerlingen dat wegens ruimtegebrek niet tot het voortgezet onderwijs k o n worden toegelaten, i n het algemeen genomen een duidehjke daling vertoont. D i t betreft zowel de toelating tot het eerste leerjaar als die tot de hogere leerjaren.

V o o r het eerste leerjaar houdt deze daling verband met de omstandigheid dat de generatie die dit jaar toelating tot het voortgezet onderwijs heeft gevraagd, kleiner is dan die welke de top van de geboortegolf vertoonde. D e bezetting van de hogere leerjaren, die i n het algemeen genomen thans door de generaties uit deze top worden bezet, is nog zeer groot.

D e voor de hogere leerjaren n o g beschikbare ruimte is hierdoor, met name bij het lager technisch onderwijs voor jongens en bij het lager huishoud en landbouwhuishoudonderwijs voor meisjes, verminderd, zonder dat dit overigens tot een toeneming van het aantal afwij zingen voor deze leerjaren heeft geleid. B i j het lager technisch onderwijs voor jongens houdt de daling van de voor de hogere leerjaren nog beschikbare ruimte tevens verband met de bij deze scholen plaats vindende omzetting van de twee i n de drie a vierjarige cursus. Deze heeft i n verband met deze ruimtemoeilijkheden de laatste jaren tijdelijk enige vertraging ondergaan.

Het aantal scholen waarbij noodmaatregelen zijn genomen o m aan het ruimtegebrek zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden, blijkt nog zeer groot te zijn.

O o k wat dit betreft mag een belangrijke verbetering worden verwacht, zodra de generaties uit dc top van de geboortegolf het voortgezet onderwijs gaan verlaten. D e geboortegolf is echter niet de enige oorzaak van het ruimtegebrek. In een aantal gevallen moet ook van een

Algemeen

minder doelmatige spreiding van de scholen worden gesproken. In dit verband wordt i n de nota gewezen op de mogelijke ontwikkeling van de belangstelling voor de diverse takken van voortgezet onderwijs i n de verschillende delen des lands.

Het is van belang, aldus de nota, dat i n de toekomst speciaal aan deze spreiding aandacht zal worden besteed. D i t is des te meer nodig nu de, meestal tijdelijke voorzieningen vereisende, invloed van de geboortegolf langzamerhand tot het verleden gaat behoren en dientengevolge ook op langere termijn weer naar een zo adequaat mogelijke voorziening kan en moet worden gestreefd.

V o o r wat het kleuteronderwijs betreft dient op deze plaats het op 12 oktober 1961 tot stand gekomen Besluit stichtingskosten kleuterscholen te worden genoemd.

O p het gebied van het lager onderwijs verdient vermelding het K o n i n k l i j k besluit van 20 februari 1961, waarbij het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 werd gewijzigd met betrekking tot de regeling betreffende het onderwijs aan kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden.

O p de onderwijzersopleiding heeft betrekking het Koninklijk besluit van 16 juni 1961, waarbij de regeling ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer gewijzigd werd. O p de regeling van het herexamen voor de zgn. bijakten had betrekking het K o n i n k  lijk besluit van 13 oktober 1961.

Bij het nijverheidsonderwijs werden bij circulaire van 25 juli 1961 de mogelijkheden ten aan zien van het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen verruimd. Verder w e r d bij beschikking van 9 juni 1961 het eindexamenreglement voor de hogere technische dagscholen vastgesteld.

O p het gebied van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs k w a m op 2 maart 1961 tot stand een wijziging van de Middelbaar onderwijswet en de Hoger onderwijswet, waartoe op 22 oktober 1960 een ontwerp van wet bij de Tweede K a m e r der Staten Generaal was ingediend. D o o r deze wetswijziging is o.m. de mechanica als afzonderlijk leervak uit het leerplan van de h.b.s. B verwijderd.

Het tijdstip waarop de bedoelde wijziging i n werking zou treden is bij Koninklijk besluit van 6 september 1961 vastgesteld. In verband hiermede zijn bij Koninklijke besluiten van 13 oktober 1961 respectievelijk het algemeen leerplan voor de openbare hogereburgerscholen A en B en de subsidievoorschriften voor het bijzonder middelbaar onderwijs gewijzigd.

Een wijziging van de regeling van de eindexamens der gymnasiums en de daarmede gelijk gestelde staatsexamens, van de reglementen en dc programma's voor de eindexamens der hogereburgerscholen A en B en van het reglement en de programma's voor de examens, vermeld i n artikel 55, tweede lid, der Middelbaar onderwijswet, k w a m tot stand bij K o n i n k  lijk besluit van 27 oktober 1961.

Algemeen O p het gebied van het sociaal-pedagogisch onderwijs is met ingang van i januari 1961 i n werking getreden de Rijksregeling subsidiëring sociaal pedagogisch onderwijs 1961, welke bij be schikking van 6 december 1960 tot stand was gekomen.

V o o r wat het wetenschappelijk onderwijs betreft verdient vermelding de inwerkingtreding voor het overgrote deel van dc W e t op het wetenschappelijk onderwijs per 1 januari 1961, dit ingevolge het Koninklij k besluit van 28 december 1960, nader gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 april 1961.

Verder k w a m bij wet van 22 november 1961 tot stand een wijziging van dc W e t op het wetenschappelijk onderwijs, die dc oprichting van een derde technische hogeschool tc Enschede mogelijk maakt.

O p 25 januari 1961 vond dc indiening plaats van de nota betreffende de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs.

Commissies O p het gebied van het onderwijs in het algemeen werd bij beschikking van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen van 15 september 1961 een commissie ingesteld, die tot taak kreeg te rapporteren over de vraag o f en zo ja welke maatregelen op onderwijs gebied i n verband met de voortschrijdende invoering van de vijfdaagse werkweek moeten worden genomen.

V o o r wat het kleuteronderwijs betreft dient tc worden vermeld dat op 20 september 1961 de installatie plaats v o n d van dc bij beschikking van 21 september 1960 ingestelde commissie, die tot taak kreeg na te gaan welke maatregelen dienen te worden getroffen teneinde tot een bevredigende oplossing tc geraken met betrekking tot het vraagstuk van de zorg voor gestoorde kleuters.

Bij het nijverheidsonderwijs werden twee commissies ingesteld, t.w. een commissie ter bestu dering van het vraagstuk van streekscholen voor niet volledig dagnijverheidsonderwijs voor jongens, en een commissie die tot taak kreeg voorstellen te doen met betrekking tot de her ziening van de programma's van de nijverheidsonderwijsakten N XIII, N X V, N X V I en N X V I a, alsmede van dc aan die akten verbonden bevoegdheden.

O p het gebied van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs v o n d bij beschikking van 5 juli 1961 plaats de instelling van de Commissie schoolgrootte v.h.m.o., die tot taak kreeg de verschillende problemen, voortvloeiende uit de groei van de scholen, te bestuderen en daarover een rapport samen te stellen.

Daar een nadere bezinning op de wijze waarop het vak wiskunde op de scholen voor v o o r  bereidend hoger en middelbaar onderwijs gegeven wordt wenselijk bleek, is bij beschikking van 12 juni 1961 een Commissie modernisering leerplan wiskunde ingesteld.

TO Algemeen V o o r wat het wetenschappelijk onderwijs betreft dient vooreerst te worden vermeld dat bij beschikking van 29 maart 1961 een commissie is ingesteld die van advies zal dienen bij de voorbereiding van de stichting van een derde technische hogeschool i n het noorden des lands.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 62 |


Similar works:

«Journal of University Teaching & Learning Practice Volume 11 | Issue 2 Article 3 Exploring the Issue of Failure to Fail in Professional Education Programs: A Multidisciplinary Study Florence L. Luhanga University of Regina, Regina, florence.luhanga@uregina.ca Sylvie Larocque Laurentian University, Sudbury, slarocque@laurentian.ca Leigh MacEwan Laurentian University, Sudbury, lmacewan@laurentian.ca Yovita N. Gwekwerere Dr. Laurentian University of Sudbury, ygwekwerere@laurentian.ca Patricia...»

«Overview of the Author Identification Task at PAN 2014 Efstathios Stamatatos1, Walter Daelemans2, Ben Verhoeven2, Martin Potthast3, Benno Stein3, Patrick Juola4, Miguel A. Sanchez-Perez5, and Alberto Barrón-Cedeño6 University of the Aegean, Greece University of Antwerp, Belgium Bauhaus-Universität Weimar, Germany Duquesne University, USA Instituto Politécnico Nacional, Mexico Universitat Politècnica de Catalunya, Spain Abstract. The author identification task at PAN-2014 focuses on author...»

«SUNDAY, MARCH 1, 2015 SUNDAY OF ORTHODOXY FIRST SUNDAY OF GREAT LENT Venerable-martyr Eudokia of Heliopolis; Venerable Domnina of Syria; Martyrs Markellos and Anthony of Pamphylia; Venerable Agapios of Vatopedi monastery on Athos; Venerable David of Wales, bishop of Menevia Tone 5 Eothinon 5 SAINT ELIAS ORTHODOX CHURCH 408 E. 11TH STREET • AUSTIN, TX 78701 (512) 476-2314 www.sainteliaschurch.org WELCOME. to all our visitors worshipping with us! Please be sure to sign the Guest Book or fill...»

«This is the full version of the extended Abstract which appears in Advances in Cryptology – Proceedings of Eurocrypt ’05 (22 – 26 may 2005, Aarhus, Denmark) R. Cramer Ed., Springer-Verlag, LNCS 3494, pages 542–558. Public Traceability in Traitor Tracing Schemes Herv´ Chabanne1, Duong Hieu Phan2, and David Pointcheval2 e SAGEM, Eragny, France CNRS/ENS, Computer Science Department, Paris, France http://www.di.ens.fr/users/{phan,pointche} Abstract. Traitor tracing schemes are of major...»

«Fetal Alcohol Spectrum Disorder in South Africa: Situational and Gap Analysis March 2008 Kirstie Rendall-Mkosi (University of Pretoria) Profs Leslie London & Colleen Adnams (University of Cape Town) Dr Neo Morojele (Medical Research Council) Drs Jo-Ann McLoughlin and Cheryl Goldstone Fetal Alcohol Spectrum Disorder in South Africa: Situational and Gap Analysis Kirstie Rendall-Mkosi (University of Pretoria) Profs Leslie London & Colleen Adnams (University of Cape Town), Dr Neo Morojele (Medical...»

«Massachusetts Bay Management Area Identification ► CITATION CITATION INFORMATION ORIGINATOR NOAA Fisheries Greater Atlantic Regional Fisheries Office PUBLICATION DATE 2014-09-15 TITLE Massachusetts Bay Management Area PUBLICATION INFORMATION PUBLICATION PLACE Gloucester, MA PUBLISHER NOAA National Marine Fisheries Service (NMFS) Greater Atlantic Regional Fisheries Office (GARFO) http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/gis ONLINE LINKAGE http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/...»

«The Poowong Prattle Issue 29 Thursday 6th October, 2016 www.poowongcs.vic.edu.au poowong.cs@edumail.vic.gov.au Mobile: 0448 592 356 Phone: 5659 2356 Welcome back for Term 4. McIntosh family, Avery famiPlanning for 2017 Our last term of the year is ly, Cecil family, Morriarty I can’t even believe that this always an exciting one! We extended family, the Lancey time has come around again have so much happening this family (who spread the so quickly! We are now term, from Cows Create Castones in...»

«EXPANDING THE BILDUNGSROMAN GENRE: VARIATION IN CONTEMPORARY YOUTH NARRATIVES By CARLY M. BONAR (Under the direction of Dr. Christy Desmet) ABSTRACT This study describes ongoing debates over the Bildungsroman genre, then analyzes the ways that three contemporary authorsBill Watterson, author of the comic strip Calvin and Hobbes, Steve Kluger, author of The Last Days of Summer and C.D. Payne, author of Youth In Revolt: The Journals of Nick Twispexpand the Bildungsroman tradition and envision a...»

«Sermon #241 The New Park Street Pulpit 1 PREDESTINATION AND CALLING NO. 241 A SERMON DELIVERED ON SABBATH MORNING, MARCH 6, 1859, BY THE REV. C. H. SPURGEON, AT THE MUSIC HALL, ROYAL SURREY GARDENS. “Moreover whom He did predestinate, them He also called.” Romans 8:30. THE great book of God’s decrees is fast closed against the curiosity of man. Vain man would be wise; he would break the seven seals thereof and read the mysteries of eternity. But this cannot be! The time has not yet come...»

«Scientometrics (2014) 101:793–817 DOI 10.1007/s11192-014-1379-3 Do the best scholars attract the highest speaking fees? An exploration of internal and external influence Ho Fai Chan • Bruno S. Frey • Jana Gallus • Markus Schaffner • Benno Torgler • Stephen Whyte Received: 18 October 2013 / Published online: 31 July 2014 Ó Akademiai Kiado, Budapest, Hungary 2014 ´ ´ Abstract This study investigates whether academics can capitalize on their external prominence (measured by the...»

«Traitor Tracing with Constant Transmission Rate Aggelos Kiayias1 and Moti Yung2 Graduate Center, CUNY, NY USA, akiayias@gc.cuny.edu CertCo, NY USA moti@cs.columbia.edu Abstract. An important open problem in the area of Traitor Tracing is designing a scheme with constant expansion of the size of keys (users’ keys and the encryption key) and of the size of ciphertexts with respect to the size of the plaintext. This problem is known from the introduction of Traitor Tracing by Chor, Fiat and...»

«Fast Revocation of Attribute-Based Credentials for Both Users and Verifiers Wouter Lueks, Gergely Alpár, Jaap-Henk Hoepman, and Pim Vullers Radboud University, Nijmegen, The Netherlands {lueks, gergely, jhh, pim}@cs.ru.nl Abstract. Attribute-based credentials allow a user to prove properties about herself anonymously. Revoking such credentials, which requires singling them out, is hard because it is at odds with anonymity. All revocation schemes proposed to date either sacrifice anonymity...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.