WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«1 D. S. K. Aarbog 1948 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18 ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. Møller Eftertryk ...»

-- [ Page 1 ] --

1

D. S. K. Aarbog 1948

Udgivet af

Foreningen af

dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18

ved

Johs. Clausen H. Hunger A. P. Møller

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Trykt i Hejmdals Bogtrykkeri. Abenraa

INDHOLD

Korsbanneret

En Luftskipper fortæller

Om Bord paa et af den tyske Slagflaades Linjeskibe

under Revolutionen 1918

Fortæl Kammerat!

Hvordan jeg oplevede Vaabenstilstanden 1918

Afrika

Skyttegravsliv i Polen

Farvel, »Grosses Vaterland«

For anden gang i prøjsernes magt

Da Anders Madsen var en - »Maanekalv«

»Die Disciplin bei der Truppe geht zum Teufel«

Under Artilleriild

Da Krigen brød ud

Det endte med revolution i Berlin

»En særlig Opgave«

En Sønderjydsk Krigsfanges Hjemkomst

Paa Fart med Minestrygerne

Fra Revolutionens Dage

Paa Grund af politiske Forhold

Muntre og alvor lige Minder fra min Soldatertid

Mejer kendte et godt Rand mod Tandpine

Hvorledes jeg mødte Røde Kors

Folke Bernadotte

Kammerater!

Ære være deres Minde

–  –  –

(1)Lad os, idet vi tænker paa vort gamle Korsbanner, overveje nogle Ord af den Mand,

der mere end nogen anden kæmpede under Korsets Mærke, Paulus. Han skrev til Galaterne:

,,O, I uforstandige Galatere! Hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for øje som korsfæstet? ". (Gal. 3, V. 1).

Kunde det mon ogsaa siges til vort Folk:,,O, I uforstandige Danskere! Hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for øje som korsfæstet?".

Det gælder i hvert Fald ogsaa det danske Folk, at Jesus Kristus er malet det for øje som.

korsfæstet i over 1000 Aar. Det er over 1100 Aar siden, at Evangeliet om den korsfæstede Frelser først blev forkyndt her i Landet. Den tusindaarige Jellingsten bærer hans Billede og fortæller, at Danmark blev kristnet samtidig med, at det blev samlet til eet Rige. I mere end 700 Aar har Korset, det kristne Kors, vajet højt i Folkets Banner - og By ved Byen Korsets Kirke stander, hvor Korsets Ord har lydt for Slægt efter Slægt. Kristendommen har i den Grad været Baggrunden for og Grobunden for vor Kultur, at de to er mere uløseligt knyttet sammen, end de fleste sædvanlig tænker paa. Fremmede kan ofte bedre end vi selv karakterisere vort Folks særlige Præg; i en Bog af den tyske Professor Dibelius, hvor han prøver at kendetegne de forskellige Folk i Europa, spørger han: "Kan man tænke sig Danmark uden Jesus af Nazareth?" og svarer derpaa et klart "Nej".

(2) Nej, som Korset hører til vort Flag, hører Kristendommen til vort Folk. Og saa er der dog Mennesker i vort Folk, der glemmer dette og prøver at adskille, hvad Gud har sammenføjet. Til dem skal det siges: O, I uforstandige Danskere! Hvem har fortryllet eder?

Det græske Ord, Paulus har brugt for "fortryllet", kan ogsaa oversættes "forhekset" - og er oversat saaledes i den nye Prøveoversættelse. Dermed ledes Tanken hen paa onde Magter, der fanger Sindet og fører det bort fra Kristus. Saadanne onde Magter har ogsaa øvet deres Indflydelse i vort Folk.

Men naar vi bruger Ordet "fortryllet", ledes Tanken snarere hen paa noget stort og herligt, der har lokket og draget og fordrejet Sindet.

Det var dette, der var Tilfældet med Galaterne. Det var netop en vis Grebethed af noget stort og herligt, ja helligt, der fik dem til at glemme den korsfæstede Frelser. Det var Grebethed af Guds hellige Lov, af Jødedommens strenge Lovlydighed, der drog deres Sind bort fra Evangeliet om Frelsen ved Kristi Kors. De var blevet optaget af deres egen Lovopfyldelse, deres egne Gerninger, som om de kunde frelses ved dem.

Saaledes kan stadig noget af det største og bedste fortrylle Mennesker og faa dem til at glemme, at der kun er Frelse ved den Kristus, der blev malet os for øje som korsfæstet. Det næstbedste kan blive en Hindring for det bedste.

Guds Gaver kan fortrylle Mennesker, saa de glemmer den store Giver.

Skabningen kan fortrylle os, saa vi glemmer Skaberen. Idealerne kan fortrylle os, saa vi glemmer det største, den evige Gud.

Den ædleste Stræben kan faa Mennesker til at glemme, at ingen af os kan frelses ved egne Tanker og egen. (3) Stræben og egne Gerninger, men kun ved Guds Naade og Kraft i Jesus Kristus.

Det kan ikke nægtes, at noget af dette ogsaa er sket og stadig sker i Danmark, og det er maaske ikke at undres over; thi der er meget stort og skønt i vort Land, der kan gribe os med en fortryllende Magt.

Danmark, vort dejlige Land, kan fortrylle os, ikke mindst naar det ligger frodigt og blomstersmykket i Sommerens Sol. Stadig griber noget af denne Fortryllelse mig, naar jeg fra mine Vinduer eller min Have ser ud over Flensborg Fjord, mod Dybbøl Banke, Broager, den sydslesvigske Kyst med Lyksborg Skove og Angels Højder, og Natur og Historie væves sammen i en netop fortryllende Skønhed. Da kan man gribe sig i at forstaa Kong Valdemars Ord: "Lad Gud beholde sit Himmerig, naar jeg kun har Gurre" - og ved dog straks, at dette er en formastelig Tanke; thi hinsides Fjorden sukker Mennesker i Elendighed; og ogsaa hos os, ja i os, sætter Synd og Død de Spor, som kun Guds Frelse kan udslette.

Vort Flag, som vort Folk har følt som en himmelfalden Gave, kan fortrylle os, naar det vajer paa vore Højtids- og Mindedage, rødt og hvidt mod Himlens Blaa. Det har vajet for de Slægter, hvorved vi og vort blev til, og er blevet Udtryk for vore nationale Værdier og dyreste Minder. Det er blevet Symbolet for noget af det største og bedste i vort Folk, for Sammenhold og Offervilje, Kærlighed og Frihed. Derfor maner det, naar det gaar til Top.

Og den Historie, det taler om, vort Folks Historie, kan fortrylle os. Vi behøver blot at tænke paa de sidste 100 Aar fra 1848-1948, fra den danske Soldat, Sejer Steffensen, faldt for første Skud fra Krigerskare i Rinkenæs 6. April 1848, og en Epoke med svære Kampe om vort Grænseland begyndte. Vi tænker med Glæde paa (4) "Aanden fra 48". Vi tænker med vemodsblandet Stolthed paa Kampene om Dybbøl 1864, hvor døende Mænd holdt Fanen højt og gjorde dansk Jord til en blodgødet Jord, i hvilken dansk Liv groede smukt, indtil Dannebrog atter vajede frit over et genvundet Sønderjylland.

Vi tænker paa disse 100 Aars Kamp for Frihedens Sag, fra Kampen om Grundloven til Frihedskampen under Besættelsen.

Men vi maa ogsaa bekende, at de nationale Tanker ofte kunde optage Mennesker, saa der ikke blev Plads for de kristne Tanker. Danmarks Riges Historie kunde optage Mennesker, saa de glemte Guds Riges Historie. Det kan ske, at det, som fylder os med Glæde og Tak, naar vi tænker paa vort Land, vort Folk, vort Flag, bliver til en Fortryllelse, der faar mange til at glemme, at Korset i vort Flag taler om den korsfæstede. Vore egne Heltes Ofre kan optage os mere end det Offer, Helten fra Golgatha bragte. Og da glemmes det, at hverken det enkelte Menneske eller et Folk kan frelses ved egne Gerninger, egne Tanker og egen Stræben, men kun ved Guds Gerning, Guds Tanker, Guds Frelse. Da er vi inde i en Udvikling, hvor den Nationalfølelse, der kan bære gode Frugter, langsomt ændres til den Nationalisme, der bærer onde Frugter.

Og da maa det lyde:,,O, I uforstandige Danskere!" Thi det Kors, mange betragter som Daarskab, rummer mere Visdom end al menneskelig Klogskab og Idealisme. Det Offer, Frelseren bragte, betyder mere end alle menneskelige Ofre.

Lige saa selvfølgeligt, som det er, at tages Korset ud af vort Flag, er det ikke Dannebrog mere, lige saa vist er det, at tages Kristendommen ud af vort Folk, er det ikke mere dansk som nu.

Forsvinder den kristne Baggrund for det Demokrati, (5) som er groet frem herhjemme, vil det ikke blive værd at kæmpe for. Thi Demokrati betyder i sig selv kun, at Folket har Magten, og det kan være baade til godt og ondt. Det var en Sejr for Demokrati, da Folket Langfredag fik sin Vilje, og deres Raab: "Korsfæst ham! Korsfæst ham!" tvang Pilatus til at dømme Jesus til Døden. Vi ønsker her i Danmark ikke et Demokrati, der vælger Røveren Barabbas for Jesus! Vi skal arbejde for, at Folkets Kræfter styrkes til Kamp for alt det største og bedste.

Og forsvinder den oprindelige kristne Baggrund for det smukke Løsen, der bør være hele Folkets og ikke kun et enkelt Partis: "Frihed, Lighed og Broderskab", da mister ogsaa dette Løsen sin dybeste Mening og sin ædleste Værdi. Det kan vel ikke nægtes, at netop dette allerede delvis er sket og er i Fare for at ske fremdeles, fordi mange lod sig fortrylle af den gode Tanke og glemte Kristus. Lad os være paa Vagt overfor denne Fare og fylde disse Begreber med dansk, kristent Indhold!

Derfor blev Frihed ofte til et forkvaklet Begreb og Kampen for Frihed ofte blot en Kamp for egen Frihed, ikke andres; man glemte, at Frihed maa være uløseligt knyttet sammen med Ansvar for Gud og Mennesker, og at virkelig fri er først den, der er fri for Synd.

Jesus havde Ret: "Dersom Sønnen faar frigjort eder, skal I være virkelig frie", - først da!

Lighed blev ofte til en sørgelig Nivellering nedad, fordi den blot blev bestemt efter smaa Menneskers smaa Maalestokke. Hvad virkelig Lighed er, lærer vi under Kristi Kors, hvor vi alle staar lige uværdige for Gud og i lige høj Grad fattes Æren for ham, men hvor vi ogsaa alle er lige om den evige Kærlighed og Tilgivelse. Der bliver vi saa lige, at ingen kan finde paa at ophøje sig over den anden, mens vi samtidig alle løftes opad mod (6) det højeste. Der lærer vi at agte hinanden som Mennesker, uden Hensyn til alt det, der ellers skaber Uligheden blandt os.

Og Broderskabet - ak, hvad blev der af dette uden den ene Sammenslutnings Kamp mod den anden! Folkets, Menneskehedens store Broderskab læres først af dem, der af Kristus har lært, at Gud er alles Fader; der, hvor det ikke er os selv, der slutter os sammen, men hvor Gud slutter os sammen i sin Menighed.

Mennesker begyndte ofte med at blive fortryllede af en stor Ide, - og endte med at blive forheksede!

Arthur Koestler taler i sin Bog "Yogien og Kommissæren" om "den fortabte Slægt" som "skeptiske Korsfarere", "fortvivlede Korsfarere i Søgen efter et Kors".

Over for denne Slægt vil vi hejse vort gamle Korsbanner og sige: "Her er Korset!" Det Kors, som det er værd at kæmpe for og kæmpe under. Ikke et Kors, der fortryller, fordi det taler om menneskelig Heroisme, Opofrelse og Sejr. Men et Kors, der frelser, fordi det taler om Guds Storhed, Guds Kærlighed, Guds Offer for os. Om den Tilgivelse, der kan forene den faldne Slægt til en ny Menneskehed, med Tro paa det bedste, med Haab om det største.

Og vil nogen fremdeles prøve at rive Korset ud af vort Flag, saa kun det røde bliver tilbage, da skal den kristne Menighed stadig samle Korsfarere, der har Mod til at kæmpe under Korsets Mærke for alt det, Gud gav os og vort Folk i Jesus Kristus, - om det saa skal blive til Kors for dem selv. - Hil dig, vor Fane, Korsbanner hvidt! Lad os ikke glemme, at det er et kristent Korsbanner!

Maatte Dannebrog altid vaje frit over et kristent Folk!

–  –  –

__________________En Luftskipper fortæller.

(7) Den 5. August 1915 faldt Warszawa i Tyskernes Hænder. Jeg laa dengang ved Luftschiff Trupp 3 i Frankfurt a/M, og Dagen efter fik vi Marchordre. Vi vidste ikke, hvor vi skulde hen, men efter tre Dages Forløb rykkede vi ind i Polens Hovedstad.

Det var ellers en dejlig Tur til at begynde med. Toget, vi rejste med, kørte igennem Thüringen og Sachsen, langs med Saaleflodens skønne Strande og forbi mange smukke Byer, Bjerge og Dale, bl. a. saa vi Wartburg knejse højt oppe. I Schlesien og Posen blev Landskabet mere fladt og trist, og ved Grænstestationen Kalisch, hvor vi gjorde Holdt, fik vi hver udleveret 30 skarpe Skud. Vi blev helt kry, for - tænkte vi - nu maatte da disse Pokkers Underofficerer og Feldwebeler anslaa en anden Tone! Nu, da vi havde de skarpe Skud, turde de nok ikke saadan tyrannisere os, og hvis de gjorde det, saa kunde de vente sig noget. – Men ak, de forandrede ikke Tonen, og vi var slet ikke saa modige, som vi troede. Vi led oven i Købet den Tort, at man en Uge senere tog de skarpe Skud fra os, og kun de, der stod paa Vagt, fik udleveret 5 Skud.

I Warszawa rykkede vi ind i det store, russiske Kasernekompleks i Bydelen Mokotow.

Vi bivuakerede ude paa Kasernepladsen en Uges Tid, medens vi med stor Grundighed blev sat til at rense ud og rydde op i de mange Kaserner. De havde været brugt det sidste halve Aars Tid Som Tyfus-Lazaret af Russerne, og det blev senere fortalt, at mellem 20 og

30.000 Russere var døde her og var blevet begravet paa en nærliggende Kirkegaard. Alle Lokaler, Sengested er og Tæpper blev grundigt desinficerede, inden vi rykkede ind i en af Kasernerne. Et Par Dage efter ankom en Luftschiff Trupp fra Berlin og en fra Schneidermühl, og vi var nu 600 Mand samlede.

(8) Saa viste det sig, hvad vi var samlede for. Vi skulde sammen med en Montør- og Ingeniørstab fra Elsass-Lothringen bygge en transportabel Luftskibshal midt paa den vældig store Eksercerplads. Vi gik i Gang med at grave Huller til Hallens Fundamenter, anlagde et Jernbanespor til Godsbanegaarden, og lidt efter strømmede Jernbjælker og Vinkeljern ind, alt lavet til Rette paa Fabrikker og lige til at samle paa Stedet med Skruer og Lasker og rejse efterhaanden. Paa 6 Uger byggede vi - ca. 630 Mand - en Hal, der var 145 m lang, 52 m bred og 45 m høj. Men det var ogsaa et Slid og Slæb fra om Morgenen Kl. 4 til 8-9 om Aftenen.

Da vi var færdige, blev de to andre Luftschiff Truppe sendt til Ternesvar i Bulgarien for at bygge en Hal Mage til. Vi derimod skulde blive i Warszawa til Betjening af L-Z 12, der ankom nøjagtig 6 Ugers Dagen efter vor Ankomst.

Vi fik nu en relativt god Tid. Den blev bedre, efterhaanden som Hallen blev helt færdig.

For mit Vedkommende varede den et helt Aar, indtil jeg kom tilbage til Stamafdelingen i Mannheim. Jeg lærte Polens skønne Hovedstad at kende ud og ind og lærte at tale lidt Polsk, og det havde jeg af og til nogen Glæde af.

Fra denne Tid kan jeg huske et Par Episoder, som jeg her vil berette.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |


Similar works:

«Case 1:08-cv-02764-LAK Document 76 Filed 06/02/2008 Page 1 of 3 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK CSX CORPORATION, Plaintiff, v. THE CHILDREN’S INVESTMENT FUND MANAGEMENT (UK) LLP, THE CHILDREN’S INVESTMENT FUND MANAGEMENT (CAYMAN) LTD., THE CHILDREN’S INVESTMENT MASTER FUND, 3G CAPITAL PARTNERS LTD., 3G CAPITAL PARTNERS, L.P., 3G FUND, L.P., CHRISTOPHER HOHN, SNEHAL AMIN AND ALEXANDRE BEHRING, A/K/A ALEXANDRE BEHRING COSTA, Defendants. ECF Case THE CHILDREN’S...»

«A Student Ambassador Program Model: Creating intercultural, Interdisciplinary Language Exchange Melissa Myers, Cornell University (mm177@cornell.edu) In this session, participants will learn ways create a model for intercultural, interdisciplinary language exchange by bringing together multilingual graduate students and domestic students. This model provides a structure for creating a space that allows both groups to benefit from the authentic interaction of students with diverse research...»

«TNZ B/3 (provisional): April 2000 PERFORMANCE BASED SPECIFICATION FOR STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION OF FLEXIBLE UNBOUND PAVEMENTS 1. SCOPE This specification sets out design, maintenance and performance requirements of the surfacing and unbound flexible pavement layers for the construction of new pavements and re-construction of existing pavements. The Contractor is required to design the first coat seal and pavement including: determining appropriate pavement materials; pavement layer...»

«341 J. Anat. (1970), 106, 2, pp. 341-348 With 3 figures Printed in Great Britain The course and branches of the facial nerve of the one-humped camel I. ARNAUTOVIC, M. E. ABU SINEINA AND M. STANIC Faculty of Veterinary Science, University of Khartoum (Received 14 February 1969) The course and ramification of the facial nerve of the camel have not previously been clearly established, and the brief references that occur in the literature are of a rather general kind. Thus Lesbre (1906) stated that...»

«A Short-Term Memory Architecture for the Learning of Morphophonemic Rules Michael Gasser and Chan-Do Lee Computer Science Department Indiana University Bloomington, IN 47405 Abstract Despite its successes, Rumelhart and McClelland's (1986) well-known approach to the learning of morphophonemic rules suffers from two deficiencies: (1) It performs the artificial task of associating forms with forms rather than perception or production. (2) It is not constrained in ways that humans learners are....»

«VENTRICULOGRAPHY FOLLOWING THE INJECTION OF AIR INTO THE CEREBRAL VENTRICLES BY WALTER E. DANDY, M.D. BALTIMORE, MD. OF (From the Department of Surgery, the Johns Hopkins Hospital and University) THE value of rontgenography in the diagnosis and localization of intracranial tumors is mainly restricted to the cases in which the neoplasm has affected the skull. In an analysis of the X-ray findings in one hundred cases of /brain tumor from Doctor Halsted's Clinic, Heuer and I 1 have shown that in...»

«OFFICE OF THE POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR AVON AND SOMERSET AND AVON AND SOMERSET CONSTABULARY Safeguarding FINAL Internal Audit Report: 9.15/16 1 March 2016 CONTENTS 1 Executive summary 2 Action plan 3 Detailed findings and management actions APPENDIX A: SCOPE For further information contact Debrief held Internal Audit team 22 February 2016 Mark Jones, Head of Internal Audit Vickie Gould, Assistant Manager Draft report issued 22 February 2016 Cian Spaine, Auditor Responses received 29...»

«samudra Women in Fisheries Series No. 2 DOSSIER Women First Report of the Women in Fisheries Programme of ICSF in India Volume I International Collective in Support of Fishworkers 27 College Road, Chennai 600 006, India Contents Preface................................................. 1 Acknowledgements...................................... 3 Part I Introduction...........................»

«Makalu, CALIFORNIA HIMALAYAN EXPEDITION WILLIAM W. DUNMIRE AND WILLIAM UNSOELD I: Preparations and the March to Base Camp PART IF WE years ago the possibility of organizing an expedition to the Himalaya was but the remotest of dreams to the group of California mountaineers who realized this ambition only last spring. I am certain that among mountaineers we were not alone in our feeling that a strong financial backer, whether it be an individual or an organization, is a minimum requisite for the...»

«  Draft Basic Lesson 4 Studying Topography, Orographic Rainfall, and Ecosystems (STORE) Basic Lesson 4: Vegetation and Climate Introduction Two main factors determine local climate: long-term average precipitation and temperature. As we learned in Basic Lessons 1 through 3, precipitation and temperature are influenced by topography (i.e., elevation). Building on Basic Lessons 1 through 3, this lesson explores how local climate affects vegetation. Figure 1, below, shows a generalized view of...»

«Joe & Heather Perez Present. ONLY NATURAL NABBA USA SHOW IN THE ENTIRE MIDSTATES Saturday, May 21, 2016 Bolingbrook Men’s Open 3 Classes High School Masters 3 Classes Teen Men 1 Class 365 Raider Way Bolingbrook, IL 60440 Novice Men 3 Classes Couples 1 Class HOST HOTEL Ms. Figure 3 Classes Country Inn & Suites 1265 Lakeview Drive Masters 40+ 1 Class Romeoville, IL 60446 Ms. Bikini 3 Classes 630-378-1052 Masters 40+ 1 Class Mr. Fit Body TEAM TROPHY & (Men’s Physique) 3 Classes COACHES...»

«In the Matter of: MICHAEL E. IPAVEC : HUDBCA No. 95-A-128-D19 : Docket No. 95-5041-DB Respondent Michael E. Ipavec Pro se 1401 Northbrook Drive Manchester, N.H. 03 102-8569 Scheryl C. Portee, Esq. For the Government Office of General Counsel Department of HUD, Rm. 10251 Washington, D.C. 20410 DETERMINATION BY ADMINISTRATIVE JUDGE DAVID T. ANDERSON February 21, 1996 Statement of the Case By letter dated February 6, 1995, Michael E. Ipavec (“lpavec” or Respondent) received a notice of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.