WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«EEN KLEINE STUDIE OVER DE BETEKENIS VAN DE DERTIEN HOUDINGEN IN T'AI CHI CHUAN Understanding these principles, one can begin to discuss the tao of ...»

-- [ Page 1 ] --

EEN KLEINE STUDIE OVER DE BETEKENIS

VAN DE DERTIEN HOUDINGEN

IN T'AI CHI CHUAN

"Understanding these principles,

one can begin to discuss

the tao of selfcultivation"

(Yang-familie 40-hoofdstukken, nr 18)

Probleemstelling

Wie vertrouwd is met t'ai chi chuan, is op de hoogte van het bestaan van

verscheidene stijlen en meerdere reeksen, die voorkomen in vele verschillende

lengten, uitgedrukt volgens het aantal vormen dat de reeks bevat. Hierbij neemt "108" een opvallende plaats in, niet in het minst omdat 108 op zich al een bijzonder getal is1.

Ondanks deze diversiteit van stijlen en reeksen, is bekend dat de "kern van t'ai chi chuan", kan omschreven worden als "de dertien houdingen" (shi san shi), dwz 8 poorten en 5 verplaatsingen. Als toelichting daarbij wordt meestal vermeld dat de 8 poorten overeenstemmen met de pa kua (8 yin/yang-trigrammen), en de 5 verplaatsingen met de wu xing (5 fasen: hout, vuur, aarde, metaal en water).2 Daardoor krijgt men de informatie dat t'ai chi chuan diep geworteld is in, en verbonden is met de Chinese cultuur. Mogelijk kadert de discipline zelfs in de eeuwenoude Chinese "traditie" van geheime krijgskunstgenootschappen, zoals de "Acht Trigrammen-sekte" (pa kua chiao3), die een politieke tegenmacht betekenden voor de Chinese overheden.

Wie zich echter, van hieruit vertrekkend, wil verdiepen in de concrete en specifieke betekenis van de 8 basistechnieken, komt na lezing van de "t'ai chi classics" al snel tot de vaststelling dat dit niet zo vanzelfsprekend of eenduidig is.

Met deze korte tekst wil ik een stap zetten om die invulling te verhelderen.

Daartoe wil ik eerst graag de trigrammen zelf toelichten.

Zie het overzicht op Wikepedia: http://en.wikipedia.org/wiki/108_(number) Zie bv de website http://www.taichi-uden.nl/filosofie.html Zie inleiding http://ci.nii.ac.jp/naid/110002368001/en, en "Well-developed gentry and merchant networks were tapped and used to encourage the "good people" to remain loyal, to defend the urban centers, and to check the expansion of the rebels on a limited basis. When trained soldiers finally arrived to relieve beleaguered cities and villages, the rebels were no match for them." in Susan Naquin https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/1811/5983/7/Conclusion.pdf

De verhouding van t'ai chi chuan tot de geheime krijgskunstgenootschappen blijkt dubbelzinnig:

enerzijds is er een overduidelijke filosofische overeenkomst, anderzijds behoorden verschillende t'ai chi chuan meesters tot de "good people" die hun dorpen beschermden tegen de rebellen in afwachting van de komst van het leger. Zie ook "Rebellion at Home" in Douglas Wile ", "Lost T'ai-chi Classics from the Late Ch'ing Dynasty",blz 5-7.

Met uitzondering van de Ming-dynastie (?), die zelf haar bestaan te danken had aan een opstand van de "Rode Tulband"-sekte.

Enige toelichting over pa kua en wu xing In de Chinese kosmologie ziet men de oorsprong van onze wereld in de "Grote Leegte", het Wu Chi. Voor het taoïsme is dit "de Tao", de oorsprong, die niet onder woorden kan gebracht worden, maar waarover men wel veel spreekt. Wu Chi verandert in T'ai Chi ("Het Grote Ultieme") door en na het verschijnen van yin (het vrouwelijke) en yang (het mannelijke principe). De oorsprong, het Wu Chi of de Tao, ziet men echter ook soms als vrouwelijk, als de "oermoeder", een beetje zoals alle baby's embryonaal ooit meisjes waren.

Uit Wu Chi komt T'ai Chi. In T'ai Chi bestaat het pure, onvermengde niet. Al het mannelijke bevat iets vrouwelijks, al het vrouwelijke bevat iets mannelijks. Beide vormen geen tegenstelling, maar zijn elkaar aanvullende delen, complementair, en bron van kosmisch evenwicht.

De eenheid van het vrouwelijke en het mannelijke als basis van de kosmische orde

wordt voorgesteld door de "yin-yang-cirkel", de "tai chi tu":

Yin en yang stelt men tevens voor door een soort binaire schrijfwijze, waarbij een volle lijn het mannelijke yang, en een onderbroken lijn het vrouwelijke yin aanduidt. Hedendaagse wiskundigen gebruiken 1 en 0

–  –  –

Door yin en yang binair te combineren kan men trigrammen maken. Een trigram dat

volledig yang is, wordt dan (111):

Een trigram dat volledig yin is, wordt (000):

Elk van de trigrammen kan met een "innerlijke" en een "uiterlijke" betekenis gelezen worden. Zo kan men deze trigrammen combineren tot hexagrammen, die elk een extern en een intern aspect van een bepaald thema verbeelden.

Een volledig yang-hexagram is:

Een volledig yin-hexagram is:

Tussen deze uitersten zijn vele combinaties mogelijk, 64 in het totaal. Zij stellen de "veelheid der dingen" voor. De Chinese kosmologie verklaart op die manier de diversiteit in ons bestaan: de duizenden verschijnselen van de wereld zijn op hun manier combinaties van yin en yang, welke op hun beurt afkomstig zijn uit Wu Chi, de Grote Leegte. De yin-yang filosofie legt een verband tussen het kleinste en eenvoudigste in ons dagelijks leven, en de kosmologische oorsprong ervan.

De studie van de 64 hexagrammen is het domein van de "I Ching", "het boek der Veranderingen", een van de oudste Chinese geschriften. De I Ching brengt de kosmologie, maar wordt ook als divinatie gebruikt, een beetje zoals tarot in het Westen. Om die studie mogelijk te maken, is het nodig de hexagrammen te ordenen, en daar begint een hele discussie. Er zijn immers vele systemen en volgorden denkbaar om van "volledig yin" naar "volledig yang" te evolueren.

Daarvan zijn er drie bekend: de "Vroegere Hemelse Orde" (van Fu Xi), de "Latere Hemelse Orde" (van Wen King) en de orde die men vond op een tweeduizend jaar oud manuscript op de archeologische site van Ma Wang Dui.

De "Vroegere Hemelse Orde" is wiskundig eenvoudig, maar mythisch van oorsprong.

De wiskundige code van de "Latere Hemelse Orde" werd daarentegen pas in 2006 "gekraakt", maar ze heeft wel een duidelijke historische oorsprong.

Het verschil tussen beide ordeningen is meer dan louter wiskundig. De centrale as van de "Vroegere Hemelse Orde" is "Hemel en Aarde", en beoogt letterlijk om de mens in de hemel te brengen, terug naar zijn oorspronkelijke en seksueelonbezoedelde natuur. Het is een transcendente wereldvisie. Bij de "Latere Hemelse Orde" bekleden "Water en Vuur" de centrale positie, en hier beoogt men "het goede leven", hier en nu, immanent. De "Vroegere Hemelse Orde" wordt gezien als de perfectie, het ultieme; de "Latere Hemelse Orde" als het onvolmaakte, de wereld zoals hij is, de wereld van vreugde en leven, maar ook van ziekte en dood.

De keuze voor één van beide orden bij de interpretatie van de I Ching is dan ook erg betekenisvol. De taoïstische alchemie streeft bij voorbeeld naar het transformeren van de Latere Orde tot de Vroegere door middel van gepaste meditatietechnieken. Zij leren daartoe solitaire meditaties, of ook een "seksuele yoga" die het zich-niet-laten-meeslepen-door-passie-of-begeerte aanleert om zo de "deelnemers" elkaar te laten "energetiseren".

Deze innerlijke alchemie, alleen of in koppel, beoogt de omzetting van het onvolmaakte in het perfecte, het ultieme. Maagden hebben daarin, omwille van hun "minder seksueel-gedegenereerde aard", uiteraard al een stapje voor op anderen. Misprijzen voor het gewone leven is nauw verbonden met deze drang naar transcendente spirituele zuiverheid.

Omdat 64 hexagrammen wel erg veel zijn, werkt men dikwijls met de kern ervan,

de 8 trigrammen, de pa kua. Deze zijn:

–  –  –

De pa kua kunnen eveneens zowel het transcendente van de "Vroegere Hemelse Orde", als het immanente van de "Latere Hemelse Orde" verbeelden. In combinatie

met de windrichtingen ( het Zuiden bovenaan), geeft dat deze voorstellingen:

–  –  –

Naast de pa kua zijn ook de 5 fasen of "wu xing" belangrijk in de Chinese natuurfilosofie. Deze zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Zij moeten niet gelezen worden als 5 elementen in de westerse scheikundige betekenis, maar eerder als organiserende concepten. De wu xing vormt samen met de meridianenleer de basis van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Aan elke fase is een emotie en bijhorend orgaan verbonden.

Het geheel vormt een systeem in evenwicht, volgens generatie, controle en rebellie.

De generatie-cyclus is:

hout - vuur - aarde - metaal - water (- hout - …)

De controle –cyclus:

hout - aarde; vuur - metaal; aarde - water; metaal - hout; water - vuur

De rebellie-cyclus:

aarde - hout; metaal - vuur; water - aarde; hout - metaal; vuur - water Op elk element werken dus drie krachten die het geheel in evenwicht houden. Het bewaren en zo nodig herstellen van dit evenwicht is het doel van de geneeskunde.

Verder hanteert de TCM een meridianenleer die de energiestroming in het lichaam beschrijft volgens een soort bioritme, de meridiaanklok. De technieken streven naar het opheffen van mogelijke blokkeringen in de energiestromen, en zo doende ook naar het optimaliseren daarvan. Het doel is de weerstand tegen ziekte te vergroten door het lichaam te versterken, dwz het gaat in de eerste plaats om een preventieve geneeskunde. "Behandel de mens, niet de ziekte" is de leuze.

Uit de combinatie van de wu xing met de pa kua van de "Latere Hemelse Orde" ontstaan de negen principes ("negen paleizen") van feng-shui, zoals ze te vinden zijn op de rug van de Lo—shu, de mythische schildpad die het goede, maar onvolmaakte leven symboliseert.

Vanuit de kosmologie van yin en yang kan men evolueren tot een cyclische geschiedenisfilosofie. Dit is de leer van "10 Hemelse Stammen" en de "12 Aardse Takken", die steeds weerkerende cycli van 60 jaar beschrijft. 5 De leer van pakua en wu xing omvat dus een visie op de mens: op zijn oorsprong, op zijn lichaam en zijn emoties, op het goede leven en op de geschiedenis van de beschaving.

De acht trigrammen (pa kua), samen met de vijf fasen (wu xing), vormen samen dertien principes: de dertien houdingen van t'ai chi chuan. Vraag is nu hoe die omschreven zijn in de bestaande t'ai chi chuan teksten van de minder bekende "t'ai chi classics". Daarin verwijzen twee teksten duidelijk naar het verband tussen de dertien houdingen, pakua en wu xing.

Hier volgen twee fragmenten: één van Chang San-feng en één uit de recent

herontdekte "40 Hoofdstukken" van de Yang-familie in de Engelse vertaling ervan6:

Lied van de 13 houdingen (Chang San-feng) (vertaling Lee N. Scheele)7 Peng, Lu, Chi, An, Ts'ai, Lieh, Chou, and K'ao are equated to the Eight Trigrams.

The first four are the cardinal directions;

Ch'ien [South; Heaven], K'un [North; Earth], K'an [West; Water], and Li [East; Fire].

The second four are the four corners:

Sun [Southwest; Wind], Chen [Northeast; Thunder], Tui [Southeast; Lake], and Ken [Northwest; Mountain].

Advance (Chin), Withdraw (T'ui), Look Left (Ku), Look Right (Pan), and Central Equilibrium (Chung Ting)

are equated to the five elements:

Metal, Wood, Water, Fire, and Earth All together these are termed the Thirteen Postures A footnote appended to this Classic by Yang Lu-ch'an (1799-1872) reads: This treatise was left by the patriarch Chang San-feng of Wu Tang Mountain, with a desire toward helping able people everywhere achieve longevity, and not merely as a means to martial skill.

Binnen de verder vermelde "40 Hoofdstukken" van de Yang-familie wordt inzicht in de vele facetten van de yin-yang kosmologie vermeld als noodzakelijke voorkennis voor de tai chi chuanbeoefenaar, en eerste stap naar het beoogde doel van zelfontplooiing. Opvallend en belangrijk

daarbij is het veel vermelde onderscheid tussen het interne en externe aspect van elk item.(Zie:

Douglas Wile, "Lost T'ai-chi Classics from the Late Ch'ing Dynasty", 18de hoofdstuk) Nodig om weten: peng=ward-off; lu=roll-back; chi=press; an=push; t'sai=pull-down; lieh=split;

chou=elbow-stroke; k'ao=shoulderstroke Zie ook: http://www.ramelrones.com/articles/support/whatis_taijiquan_dr_yang.pdf Yang-familie 40-hoofdstukken (vertaling Douglas Wile)8 Ward-off(South)/K'an, Roll-back (West)/Li, Press(East)/Tui, Push(North)/Chen, Pull-down (Northwest)/Hsün, Split (Southeast)/Ch'ien, Elbowstroke(Northeast)/K'un, Shoulderstroke(Southwest)/Ken. These are the compass points and "eight gates".

The compass points and "eight gates" demonstrate the principle of the cyclical exchange of yin and yang that operates unendingly in its course. Thus it is indispensable to understand the "four sides" and "four corners". The "four sides" are ward-off, roll-back, press and push; the "four corners" techniques are pull-down, split elbow-stroke, and shoulder-stroke. Combining the corners and sides techniques, we derive the trigrams of the gate positions. The division of the steps contains the concept of the Five Phases and allows us to control the eight directions. The Five Phases correspond to advance (fire), retreat (water, gaze-left (wood), look-right (metal), and central equilibrum, or earth. Advance and retreat are the steps that correspond to water and fire; gaze-left and look-right correspond to metal and wood.; and earth at the center is the axis around which everything turns. Our body contains the eight trigrams, and our feet step out the five phases. Hand techniques and steps; eight plus five;

together they make up the sum of thirteen. Thus the thirteen postures derive from nature, and we call them the eight gates and five steps.

(18) (…)The trigram Li corresponds to the south (…), the trigram K'an corresponds to the north (…),the trigram Chen corresponds to the east (…),the trigram Tui corresponds to the west¸(…), Ch'ien corresponds to the northwest (…),K'un corresponds to the southwest (…),Hsün corresponds southeast (…), Ken corresponds to the northeast (…).

Beide teksten zijn duidelijk verschillend en spreken elkaar zelfs tegen. Waar voor Chang San-feng de techniek "afweer" (Peng) overeenstemt met "Hemel", is dit in de tekst van de Yang-familie "Water". Vooruitstappen is voor Chang San-feng "Metaal", voor de Yang-familie is dit "Vuur".

Een meer diepgaande vergelijking is dus nodig om deze verschillen te verhelderen en te duiden.

Welke pa kua ?Pages:   || 2 |


Similar works:

«FICHA TÉCNICA 2016 C/ Santa Inés, 4 28012 Madrid Telfs. 91 539 32 67 618 704 480 Teléfono y fax: 91 530 00 33 info@culturafricana.com CICMA 1315 www.culturafricana.com Ruta Viaje a Centro de Energía Viaje al Interior Duración 13 días Dificultad Nula Viaje Compartido Perú y Bolivia Sagrados Cusco –Islas Flotantes de los Uros – Aramu Muru – Lago Titicaca – Copacabana – Isla de la Luna Isla del Sol – Puno – Acora Valle Sagrado – Pisac Urubamba – Chinchero – Moray –...»

«Melbourne Metropolitan Tramway Heritage Study, Gary Vines Figure 116: Raised platform and ubiquitous curve ended steel pipe hand rails in 1960s. The long concrete “prow” type of Safety Zone, (in conjunction with galvanised iron pipe rails fabricated in separate ‘loop’ sections), was first introduced about 1961, evidently in response to the increased risk to waiting passengers, and as a means of reducing interruptions to traffic, as passengers alight.232 Figure 117: Current form of...»

«Case: 15-14551 Date Filed: 12/07/2016 Page: 1 of 35 [PUBLISH] IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE ELEVENTH CIRCUIT No. 15-14551 D.C. Docket No. 8:13-cv-02723-JSM-TGW UNITED STATES EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION, Plaintiff AppelleeCross Appellant, versus ST. JOSEPH’S HOSPITAL, INC., Defendant AppellantCross Appellee. Appeals from the United States District Court from the Middle District of Florida _ (December 7, 2016) Case: 15-14551 Date Filed: 12/07/2016 Page: 2 of 35...»

«Publications 2012:16 Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari and Hannele Savioja EDUCATION, TRAINING AND DEMAND FOR LABOUR IN FINLAND BY 2025 Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari FINECVET AS A PIONEER and Hannele Savioja EDUCATION, TRAINING AND DEMAND FOR LABOUR IN FINLAND BY 2025 Tässä on julkaisun otsikon Ojala Mikko Hartikainen, Maija-Liisa mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle 2012:16 Publications 2012:15 © Finnish National Board of Education and the authors...»

«Thomas H. Stanton Alex J. Pollock 1301 Pennsylvania A venue, NW American Enterprise Institute Suite 700 1150 17th Street, N.W. Washington, DC 20004 Washington, D.C. 20036 U.S.A. U.S.A. March 31, 2014 Secretariat Financial Stability Board c/o Bank for International Settlements CH-4002 Basel, Switzerland By E-Mail: fsb@bis.org Comments on Consultative Document, Assessment Methodologies for Subject: Identifying Non-Bank Non-Insurer Global Systemically Important Financial Institutions, 8 January...»

«OFFICIAL TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS BEFORE THE POSTAL REGULATORY COMMISSION In the Matter of: ) SIX-DAY TO FIVE-DAY STREET Docket No.: N2010-l DELIVERY AND RELATED SERVICE CHANGES VOLUME VIII Pages: 2289 through 2594 Place: Washington, D.C. Date: September 13, 2010 HERITAGE REPORTING CORPORATION Official Reporters 1220 L Street, N.W., Suite 600 Washington, D.C. 20005 (202) 628-4888 POSTAL REGULATORY COMMISSION In the Matter of: ) SIX-DAY TO FIVE-DAY STREET Docket No.: N2010-1 DELIVERY AND...»

«Are bank shareholders enemies of regulators or a potential source of market discipline? Sangkyun Park and Stavros Peristiani* October 2006 ABSTRACT: In moral hazard models, bank shareholders have incentives to transfer wealth from the deposit insurer that is, maximize put option value by pursuing riskier strategies. For safe banks with large charter value, however, the risk-taking incentive is outweighed by the possibility of losing charter value. Focusing on the relationship between Tobin’s...»

«OFFICE OF THE TRAFFIC COMMISSIONER (EAST OF ENGLAND) APPLICATIONS AND DECISIONS PUBLICATION NUMBER: 5086 PUBLICATION DATE: 24 August 2016 OBJECTION DEADLINE DATE: 14 September 2016 Correspondence should be addressed to: Office of the Traffic Commissioner (East of England) Hillcrest House 386 Harehills Lane Leeds LS9 6NF Telephone: 0300 123 9000 Fax: 0113 248 8521 Website: www.gov.uk/traffic-commissioners The public counter at the above office is open from 9.30am to 4pm Monday to Friday The next...»

«OUR PRECIOUS WATER RESOURCES: LEARNING FROM THE PAST, SECURING THE FUTURE Joseph L. Sax House & Hurd Professor of Environmental Regulation (emeritus), University of California (Berkeley), U.S.A. INTRODUCTION New Zealand is both fortunate and prudent: fortunate in its abundant freshwater resources, and prudent in its determination to fashion a comprehensive water policy while its supply is still sufficiently intact. My aim today is to bring you some thoughts drawn from the experience of a place...»

«East Fallowfield Township Planning Commission Workshop/Comprehensive Plan Approved July 21, 2014 minutes 6:30 p.m.Attendees: Not Present: Dennis Crook, Chair Garth Monaghan John Schwab, Vice-Chair Jim Durborow Richard Agatone Jim Weeks Joe Perzan Ed Porter Charles Kilgore Jeanne Berlin Jan Bowers Ray Ott, AICP Jonathon Penders, Rouse Chamberlin, Ltd. Ted Moser, Moser Builders John Snook, Senior Advisor, Brandywine Conservancy Jim Sisk The meeting was called to order. Discussion: Dennis Crook...»

«SOHAM TOWN COUNCIL Minutes of a meeting of the Soham Town Council held at the Pavilion, Soham, on Monday 13th June 2016. Present: Councillors Mrs R Aitchison (Chairman), G Ginn, A Hinsley, P Lane, C Palmer, C Warner, G Woodbridge, G Woollard, D Woricker, D Chapman and Mesdames P Gibbon, A Pallett & E Johnston. In Attendance County & District Cllr James Palmer, District Cllr Bovingdon 114/16 PUBLIC COMMENT TIME Mrs Janet Metcalfe made representation to the Council in opposition to the call for...»

«Possibilities of sustainable woody energy trade and impacts on developing countries Final Report for GIZ prepared by Uwe R. Fritsche, Hans Werner Gress, Leire Iriarte IINAS International Institute for Sustainability Analysis and Strategy Suani Coelho, Javier Escobar CENBIO (Centro Nacional de Referência em Biomassa) Darmstadt, Madrid, Sao Paulo, January 2014 IINAS GIZ: Woody Bioenergy i Note on this Report This is the full final report of the study concerning “Possibilities of sustainable...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.