WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«6 De mysteriën van het noorden Als we 's nachts de hemel bestuderen, zal ons uiteindelijk opvallen dat er in de ronddraaiende hemel één ster is ...»

-- [ Page 1 ] --

6 De mysteriën van het noorden

Als we 's nachts de hemel bestuderen, zal ons uiteindelijk opvallen dat er in de ronddraaiende

hemel één ster is die onbeweeglijk stilstaat. Dit eigenaardige verschijnsel is alle volkeren van

het noordelijk halfrond opgevallen. En bij al deze volkeren is in hun mythologieën aan dit

verschijnsel een bijzondere plaats toegekend. Hier troonde hoog boven alles verheven een

machtig wezen dat alles in beweging zette. Hij werd door Aristoteles 'de Onbeweeglijke Beweger' genoemd. In de visioenen van de Bijbelse profeet Ezechiël was dit de troonwagen van God. Ezechiël was beïnvloed door Babylonische leringen, waar de oppergod Sin woonde in de noord hemel, de Poolster. Van hieruit vond voortdurend de schepping plaats. In de vergeten Babylonische stad Harran, waar Abraham zijn visioenen kreeg, was een tempel gewijd aan de mysteriën van het noorden, de Poolster. Deze ster werd in verband gebracht met allerlei mysteriën die niet nader verklaard werden, alleen dat dit het heilige der heilige was.

6.1 Het onbeweeglijke scheppingspunt Planeten en de dierenriemtekens zijn astronomisch waar te nemen in de nachthemel. Het astrale en het esoterische, het goddelijke, zijn ook astronomisch waar te nemen in de nachthemel. Dit moet net als in de gewone astrologie slechts symbolisch opgevat worden.

Volgens opvattingen in het vroege Midden-Oosten was de Poolster het enige onbeweeglijke punt in de kosmos dat niet onderworpen was aan tijd en ruimte. De Poolster ligt in het verlengde van de aardas. Ze werd gezien als de troon of zetel van God die van daaruit de schepping liet plaatsvinden. Al het andere was daaraan onderworpen. De beweging van de planeten en sterren werd in gang gezet vanuit dit onbeweeglijke punt in de nachthemel.

Er was een voortdurende strijd tussen de mindere goden (de planeten, Zon en Maan) en de geesten of engelenscharen (de sterren). De sterren waren de astrale wereld met zijn steeds draaiende patronen. De planeten en de sterren in de dierenriembeelden waren een afspiegeling van het aardse. De koning op de troonzetel, de Poolster, heerste over dit alles.

Alles werd in stand gehouden en geregeerd door de hoogste der hoogste – volgens joodse leringen de vorst die nimmer aanschouwd kan worden. De profeten reisden in hun hemelreizen daar naartoe. Deze hemelreis door de zeven hemelen of hemelpaleizen was afgeleid van de zeven planeten. Het aanschouwen van het heilige was niet alleen in de joodse religie bekend, maar bij alle stromingen en religies die hun ontstaan hadden in het Tweestromenland. Bekend zijn de hemelreizen in het Parsisme, het Mitraïsme, de Griekse cultuur, de Mandeërs en de hemelreizen uit de Merkawatraditie. Ook bekend zijn de hemelreizen van de Arabische profeet Mohammed. In zijn leringen klinkt de esoterische astrologie nog steeds door. Ze zijn afgeleid van ervaringen van de zeven hemelse paleizen.

Het hoogste punt in de koepelvormige moskeeën is een symbolische voorstelling van de Poolster waarbij de koepel zelf de (nacht)hemel voorstelt. De voorstelling van de hemelreis bestond in verscheidene vormen en was wijd verbreid in het oude Oosten. Deze was zo verschillend en zo wijd verbreid dat alle gegevens niet onder één noemer gebracht kunnen worden. Er is een bonte reeks van teksten uit verscheidene tijden, streken en kringen. Ze getuigen van de voorstellingen en ervaringen van hemelreizen naar de heerlijkheid van God.

De Poolster was het hoogste punt in de Noordhemel. Ze werd met de Aarde verbonden door een boom, berg, stut, paal, ladder, waarlangs de ziel opsteeg door de zeven planeethallen naar de onbekende schepper. Een ander bekend voorbeeld hiervan is het verhaal van de Bijbelse Jacob die via de (Jacobs)ladder naar de Here God gaat, het centrale middelpunt in de kosmos vanuit de Aarde gezien, waar alle sterren en sterrenbeelden omheen draaien en een bijna onveranderlijke plaats innemen.

Het goddelijke heeft hier volgens oosterse opvattingen een astronomisch vastgestelde plaats. Van daaruit stort de schepper zijn scheppingskracht uit over het universum. Dit punt wordt door de profeet Ezechiël ook de 'troonwagen' of de zetel van goddelijke heerlijkheid genoemd. De huidige mens wendt nog steeds zijn ogen of hoofd naar de hemel, de Poolster, als hij het over het goddelijke heeft. Zo diep geworteld zit het besef van de astronomische plaats van God.

6.2 De Poolster

Deze kosmische scheppende energie die zijn scheppende krachten over de Aarde uitstort, vindt zijn weerklank in de huidige wetenschap. Volgens astronomische inzichten zijn de polen centra van uitvloeiingen en uitstortingen van kosmische, magnetische energieën. Vooral tijdens Zonne-erupties, die onder meer worden beïnvloed door planeet- en Maanstanden zoals wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, ontstaat er dan een regelrechte 'slurf' van Zonne-energie die zich via de noordpool over de Aarde uitstort.

Deze merkwaardige overeenkomst met de scheppende krachten van de godheid uit de oudheid stemt verbazingwekkend overeen met de moderne 'geleerdheid' van onze wetenschap.

Dit is ook in overeenkomst met wat esoterische tradities vertellen in hun interpretatie van de noordpool, die gezien wordt als een poort waardoor de kosmische kracht de Aarde binnenstroomt en het symbool is van het goddelijk bewustzijn. De Poolsterren en de sterrenbeelden die liggen in het verlengde van de poolas worden een belangrijke rol toebedeeld in de esoterische ontwikkeling van de mens: waar de 'zeven Zonen en dochters dansen om de troon van de heer in de hemel'. En de 'rossen van de vier elementen lopen om de paal van de poolas in een razende galop, en uiteindelijk moeten samensmelten tot één goddelijk ros' (zie Mithras). Hier worden in symbolische zin esoterische geheimen mee aangeduid als een weg die te gaan is naar het esoterische. Het kabbalistische genootschap uit de negentiende eeuw, de Golden Dawn, beschouwt dit als het punt van waaruit de schepping plaats vindt en vergelijkt dit met Kether (zie kabbala).

In de moderne astrologie speelt de Poolster geen rol, vermoedelijk omdat de bewegingen van de pool en de poolsterrenbeelden zich uitstrekken over zeer lange perioden. Vanuit menselijk oogpunt staan ze bijna stil, zijn als het ware Zonder tijd en ruimte. Dat sluit goed aan bij esoterische opvattingen waar tijd en ruimte ook geen rol spelen.

In de huidige astrologie wordt nog steeds vastgehouden aan sterren en planeten die in een min of meer plat vlak ronddraaien. Ook wat geschreven is onder de noemer esoterische astrologie houdt zich vast aan de horizontale dimensie van astrologie. Hier wordt niet de sprong gemaakt naar de verticale dimensie van het heilige dat gericht is op de Poolster. Het esoterische gaat heel duidelijk over het goddelijke en het goddelijke in de mens. Diverse religies en leringen plaatsen steevast het goddelijke op een astronomisch vastgestelde plaats, de Poolster.

Wanneer men het wil hebben over esoterische astrologie moet men zich in navolging van de grondleggers van alle huidige grote religies richten op de Poolster, zoals ook Griekse filosofen uit de oudheid dit deden. De beroemde Griekse dichter Aratos (270 voor Chr.) heeft in zijn meesterwerk Sternbilder und Wetterzeichen – vertaald in het Duits – de dierenriemtekens beeldend bezongen en begint bij de Poolsterren als oorsprong van alles: de Poolster, het symbolisch centrum van esoterische astrologie zoals dit al duizenden jaren geleden werd gedaan. Uit alle religies komt heel duidelijk naar voren dat de meeste symbolische voorstellingen van de Poolster en van de schepper identiek zijn aan elkaar.

Zeer voor de hand liggend is het dat esoterie en astrologie symbolisch gezien moeten worden en dat het noorden van de nachthemel het symbool is van het puur esoterische. Dit wordt al duizenden jaren gedaan in alle mythologieën, godsdiensten en esoterische stromingen van het noordelijk halfrond.

Een zeer sprekend voorbeeld van de mens in relatie tot het kosmische is de esoterische symboliek die gebruikt wordt in esoterische stromingen. De energieën die uitgestort worden over de aardse poolas komen overeenkomen met de kundalini energieën die langs de ruggengraat gelokaliseerd worden in oosterse leringen. De noordpool komt dan overeen met de kruin van het hoofd, het kruinchakra. Als deze volledig geactiveerd wordt, dan straalt deze als het noorderlicht als symbool van het ware licht. Dit roept de vergelijking op met de stralenkrans van een heilige. De as die beide polen met elkaar verbindt, is de symbolische spil die de openbaring is van het ik-ben van de Aarde, vooral als we haar zien als een kosmisch wezen.

6.3 De harmonie der sferen Door invloed van de Maan en Zon verandert de stand van de poolas en maakt naast een kegelvormige beweging ook een schommelende beweging. Deze beweging is vergelijkbaar met de golfbeweging van een slang of, zoals deze beweging ook wel wordt voorgesteld, als de kosmische draak die rond de Poolster cirkelt. (Met de kosmische draak wordt het sterrenbeeld Draco of de draak bedoeld, die de troon bewaakt in zijn rondgang om de Poolster.) Door deze beweging verandert de stand van de poolas tot de Poolsterren en wijst daardoor steeds een andere Poolster aan waarmee ze verbonden is. Zo geeft iedere nieuwe ster een nieuw tijdperk aan waardoor de scheppende impulsen van de kosmos zich kenbaar maken. Afgeleid van de zeven Poolsterren onderscheiden zich zeven tijdperken van ongeveer 3.700 jaar. Deze gehele cyclus duurt 25.868 jaar, het Platonische jaar. De grote poolcyclus is dan de symbolische eenheidscyclus van het planetaire individu wiens centrum samenvalt met het middelpunt van de Aarde. Het centrum blijft net als de Poolster relatief gezien onveranderd hetzelfde. Zijn deze energieën in harmonie met elkaar, dan kan de harmonie der sferen gecomponeerd worden volgens esoterische beeldspraak. Het goddelijke kan zich openbaren in het aardse. De hemelse brug, de brug tussen mens en god, is dan gebouwd. Vergelijk deze 'brug' met die van een bisschop die moet zijn als de pontifex (de brug) tussen Hemel en Aarde.

Het vlak van de evenaar waar de Zonne-energie het sterkst is staat bijna haaks op de poolas.

Het zijn twee elkaar kruisende energieën die ieder op zich een andere richting van werking hebben. De dierenriem en de planeten zijn gecentreerd rond de evenaar: de horizontale dimensie van astrologie waar tijd en ruimte een hoofdrol spelen en gericht zijn op de persoonlijkheid van de mens. De astrale wereld, het onbewuste, wordt gesymboliseerd door de sterren in, volgens oude astrologische leringen de ruimte tussen de dierenriem en de Poolster. De poolas en de Poolsterren zijn te zien als de verticale dimensie van astrologie: de dimensie van het heilige waar tijd en ruimte verdwijnen in de eindeloze ruimte van tijdloze afstanden en cyclussen van het heelal. De jaarcyclus van de Zon valt in het niet bij de 25.868jarige poolcyclus van de poolas. Door de periodieke veranderingen van door de Maan ontstane schommelingen van de poolas (nutaties) geven 1.400 schommelingen in een poolcyclus. Hierdoor wordt de cirkelvormige beweging ook een golvende beweging. In esoterische tradities werd dit symbolisch voorgesteld als de slang die zichzelf in de staart bijt, de Ouroubouros Aan de basis van het getal 1400 ligt ook het getal 7 (200 x 7 = 1400). Hetzelfde getal dat een belangrijke rol speelt bij de omloop van de Maan (4 x 7 = 28) die daarbij mede de schommeling veroorzaakt van de poolas. Het getal 7, vermoedelijk afgeleid van de zeven planeten uit de oudheid, is ook het geheimzinnige getal dat in veel godsdiensten en esoterische stromingen, maar ook in onze dagelijkse werkelijkheid als de wetenschap een belangrijke rol speelt – net zoals het aan de basis ligt van de poolcyclus (7 x 3700).

Een kabbalistische (Zohar) voorstelling zoals deze voorkomt in de De geheime leer van Mad.

Blavatsky met betrekking tot de poolcyclus en het getal 7 is de volgende:

De verlichte boom staat in het midden. In zijn takken wonen de vogels (zielen en engelen) en bouwen er hun nesten. Aan zijn voet zoeken de dieren die macht hebben (de menselijke persoonlijkheden) de schaduw op.

Dit is de boom vanwaar twee wegen leiden naar hetzelfde doel. En er rondom staan zeven 'zuilen of paleizen' en vier stralende wezens (de elementen vuur, water, lucht en aarde, voorgesteld door rossen – zie Mithras, paragraaf xxx – of de vier wezens uit het visioen van Ezechiël) draaien er in snelle vaart omheen.

Daar is de slang die zich voort spoedt met 370 sprongen. "Hij stort zich over bergen en bewoog zich snel over heuvelen", zoals er staat geschreven in de Bijbel. Hij houdt zijn staart in zijn bek, tussen zijn tanden. Zijn flanken zijn beide doorboord.

Blavatsky's commentaar op dit vers:

'De 370 sprongen van de kosmische slang (of draak)' betekenen de cyclische perioden van het grote Tropische Jaar van 25.868 aardse jaren, dat door esoterische berekeningen in 370 perioden of cycli werd ingedeeld, zoals een Zonnejaar wordt ingedeeld in 365 dagen.

De boom zoals hierboven genoemd is de poolas die in het verlengde van de aardas ligt. De takken zijn de planeten en sterren zoals deze de symbolische voorstelling zijn van geesten en engelen van verscheidene orde. Van oudsher worden vogels gezien als het symbool van de ziel. De twee wegen zijn vermoedelijk de twee manieren om te komen bij de troonwagen: de magische weg en de mystieke weg. De zeven zuilen of paleizen zijn onder andere bekend uit de hemelreizen van de profeten uit het Oude Testament. De sterren en sterrenbeelden rond de Poolster worden het 'land der onsterfelijken' genoemd. De zeven paleizen zijn de woonplaatsen van Goduitverkorenen. De vier stralende wezens zijn de vier elementen die uiteindelijk op moeten gaan in het vijfde element: de ziel die Gods heerlijkheid in al zijn pracht kan aanschouwen.

6.4 De scheppende factor De huidige Poolster is de ster Polaris in het sterrenbeeld Kleine Beer. In de cyclus waarin het verlengde van de aardas steeds een andere poolster aanwijst, is het niet aan te geven waar een cyclus begint. De cyclus bestaat en ontsnapt aan ons denken. Deze cirkelvormige cyclus kan slechts een denkbeeldig begin hebben. Uitgaande van de huidige ster Polaris als een punt in de cyclus kunnen we van hieruit vaststellen welke ster en wanneer deze hieraan voorafgaand de Poolster was. De sterren die in de tussentijd poolster waren, geeft het volgende overzicht dat alleen maar zeer algemeen kan zijn.

Polaris Poolster 23000 voor Chr.

Cepheus Sterrenbeeld van de pool 20100 voor Chr.

Alpha Cygni Poolster 16400 voor Chr.Pages:   || 2 |


Similar works:

«1 PROARTIS: Probabilistically Analysable Real-Time Systems Francisco J. Cazorla1,5, Eduardo Quinones1, Tullio Vardanega2, Liliana Cucu3, ˜ Benoit Triquet4, Guillem Bernat6, Emery Berger1,7, Jaume Abella1, Franck Wartel4, Michael Houston6, Luca Santinelli3, Leonidas Kosmidis1, Code Lo3, Dorin Maxim3 Barcelona Supercomputing Center. University of Padua Institut national de recherche en informatique et en automatique Airbus France Spanish National Research Council (IIIA-CSIC) Rapita...»

«SPECIAL STUDY The EBRD Shareholder Special Fund – Interim Evaluation  November 2014 EBRD EVALUATION DEPARTMENT The Evaluation Department (EvD) at the EBRD evaluates the performance of the Bank’s completed projects and programmes relative to objectives in order to perform two critical functions: reinforcing institutional accountability for the achievement of results; and, providing objective analysis and relevant findings to inform operational choices and to improve...»

«Number IS VoL 2. Part 1 JULY. 1921 BULLETIN OF THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL A LIST OF SEISMOLOGIC STATIONS OF THE WORLD Compiled under the auspices of the Section of Seismology of the American.neophysica1 UnioD with the cooperation and assistance of the Research Information Service National Research Council, United States of America By O. HARRY WOOD Secretary, American Geophysical Union PUBLISHBD BY THB NATIONAL RBSEARCH COUNCIL OP THE NATIONAL ACADEMY OF SCIBNCBS D. WASHINGTON, C....»

«Sermon #1224 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 JESUS, THE STUMBLING STONE OF UNBELIEVERS NO. 1224 A SERMON DELIVERED BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON. “Unto you therefore which believe He is precious: but unto them which are disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient.” 1 Peter 2:7, 8. SO it always is where...»

«Reprinted from Communications in Pure and Applied Mathematics, Vol. 13, No. I (February 1960). New York: John Wiley & Sons, Inc. Copyright © 1960 by John Wiley & Sons, Inc. THE UNREASONABLE EFFECTIVENSS OF MATHEMATICS IN THE NATURAL SCIENCES Eugene P. Wigner Princeton Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty cold and austere, like that of sculpture, without appeal to any part of our weaker nature, without the gorgeous trappings of painting or music, yet...»

«FROM BEHIND THE New World Records 80237 UNREASONING MASK The Music of Paul Chihara/Chou Wen-chung/Earl Kim/Roger Reynolds by Tom Johnson Western classical music has been traditionally divided into melody, harmony, and rhythm. Color, or timbre, or just plain sound was never part of the basic triumvirate but was relegated to a separate discipline. Writing orchestral music, a composer like Brahms would generally begin with a piano score and work out his orchestration later as a separate step in...»

«© © COPYRIGHT NOTICE © This digital offprint is provided for the convenience of the author of the attached article. Though this work has been written by the recipient of this electronic file, the Copyright is held by ACMRS (The Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies), as represented by The Arizona Board of Regents for Arizona State University. This file may not be reproduced or output for any commercial purpose without first obtaining permission from ACMRS. Prohibited commercial...»

«HP Pascal for OpenVMS User Manual Order Number: AA-PXSND-TK January 2005 This manual contains information about selected programming tasks using the HP Pascal programming language. This revised manual supersedes the Revision/Update Information: Compaq Pascal User Manual for OpenVMS Systems, Version 5.7. OpenVMS I64 Version 8.2 or higher Operating System: OpenVMS Alpha Version 6.1 or higher OpenVMS VAX Version 5.5 or higher HP Pascal for OpenVMS I64 Systems Software Version: Version 5.9 HP...»

«Tax Brief 7 June 2004 When Profits are Derived – Sunny’s Second Take Sun Alliance Investments Pty Ltd (In Liq) v Commissioner of Taxation [2004] FCAFC 11 The full Federal Court has allowed, in part, the appeal by Sun Alliance Investments Pty Limited (“Sun Alliance”) against the decision of Stone J in Sun Alliance Investments Pty Ltd (in liq) v. Commissioner of Taxation [2003] FCA 75 (refer to previous case summary in Issue 37, No. 11 June 2003). Stone J had held that s160ZK of the...»

«Consolidated Financial Statements for the Third Quarter of Fiscal Year Ending March 31, 2012 (Nine Months Ended December 31, 2011) (Based on J-GAAP) February 14, 2012 Company Name : Nippon Manufacturing Service Corporation. Listing : JASDAQ (Osaka Securities Exchange) Stock Code : 2162 URL : http://www.n-ms.co.jp/ Representative : Fumiaki Ono, President and CEO Contact : Norihiko Suehiro, Director and CFO Tel : +81-3-5333-1711 Scheduled Date of Filing Quarterly Securities Report : February 14,...»

«UNREPORTED IN THE COURT OF SPECIAL APPEALS OF MARYLAND No. 0576 September Term, 2015 RONALD JEFFERSON SHORT v. STATE OF MARYLAND Krauser, C.J., Berger, Reed, JJ. Opinion by Berger, J. Filed: July 19, 2016 *This is an unreported opinion, and it may not be cited in any paper, brief, motion, or other document filed in this Court or any other Maryland Court as either precedent within the rule of stare decisis or as persuasive authority. Md. Rule 1-104. — Unreported Opinion — Ronald Jefferson...»

«TREASURY INSPECTOR GENERAL FOR TAX ADMINISTRATION Access to Government Facilities and Computers Is Not Always Removed When Employees Separate June 30, 2016 Reference Number: 2016-10-038 This report has cleared the Treasury Inspector General for Tax Administration disclosure review process and information determined to be restricted from public release has been redacted from this document.Redaction Legend: 2 = Risk Circumvention of Agency Regulation or Statute Phone Number / 202-622-6500 E-mail...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.