WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«RICHTINGWIJZER RECHTMATIGE ZORG Eindproduct van de pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ 12 december 2016 LEESWIJZER ...»

-- [ Page 1 ] --

RICHTINGWIJZER

RECHTMATIGE

ZORG

Eindproduct van de pilot

‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’

12 december 2016

LEESWIJZER

Het geld dat gemeenten uitgeven aan zorg en ondersteuning, moet terecht komen bij de mensen die

dat nodig hebben. Dat is niet altijd het geval. De Drechtsteden, Cromstrijen/Hoekse Waard,

Gorinchem en Schiedam hebben in 2015 en 2016 samen met ketenpartners de risico’s op fouten en

fraude in kaart gebracht. Vervolgens hebben ze onderzocht hoe ze misbruik van geld voor de Jeugdwet en Wmo2015 kunnen voorkomen en zijn eerste ervaringen met de nieuwe aanpak opgedaan.

Voor u ligt een resultaat van deze pilot ‘Voorkomen fraude in het gemeentelijk sociaal domein’.

• Deel 1 bestaat uit een sets sheets die u kunt gebruiken om het gesprek over het voorkomen en aanpakken van fraude en fouten met gelden voor zorg en ondersteuning

• Deel 2 is een toelichting op de sheets

• Deel 3 is een bijlage van de toelichting.

U kunt het totale document ook downloaden van www.vng.nl/fraudepreventie.

Aanleiding pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ Met de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet is het takenpakket van gemeenten op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten zijn nu niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Het bestrijden van fraude in het gemeentelijke zorgdomein is voor gemeenten dus relatief nieuw.

Daarom is in Zuid-Holland Zuid in 2014 in opdracht van de burgemeesters van Gorinchem en HendrikIdo-Ambacht een bijeenkomst over fraude met zorggelden georganiseerd. Bestuurders uit de regio, landelijke en regionale deskundigen op fraudegebied, zorgkantoren en Per Saldo kwamen tot de conclusie dat ze alleen door samen te werken fouten en fraude kunnen beperken en bestrijden. De deelnemende burgemeesters en wethouders namen het voortouw voor het starten van een pilot, in samenwerking met de VNG en VWS.

De pilotdeelnemers zijn de Drechtsteden en de gemeenten Cromstrijen/Hoekse Waard, Gorinchem en Schiedam, de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, de Wmo uitvoeringsorganisatie ROGplus, de zorgkantoren van DSW en VGZ en Per Saldo, de Belangenvereniging voor mensen met een Pgb.

Vragen Hebt u naar aanleiding van dit document vragen, dan kunt u contact opnemen met uw regio-adviseur via informatiecentrum@vng.nl of met Geert van der Schoor (geert.vanderschoor@vng.nl).

Meer informatie vindt u op www.vng.nl/fraudepreventie Jan Heijkoop Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht Voorzitter stuurgroep pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ WAAROM Zorg gaat (helaas) ook over geld • Resultaten pilotproject 1e fase (Erasmus Universiteit Rotterdam) • WAT Soorten onrechtmatigheden • Samenhangende bestuurlijke visie en uitgangspunten • HOE Cirkel van naleving • Aan de slag……..

• Activiteiten klant • Activiteiten aanbieder • WIE Bedrijfsvoering toezien: functies, rollen en taken • WAAROM? Zorg gaat (helaas) ook over geld EN DUS OVER

• Prestaties en kosten

• Verantwoording en controle UITDAGING Vertrouwen, innovatie en inspiratie in balans met toezicht en handhaving WAAROM?

Kennismaking pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ https://www.youtube.com/watch?v=bypjWcAIShU WAAROM? Bevindingen EUR (1) PGB’S BLIJVEN RISICOVOL (JEUGD EN WMO 2015)

• Is klant wel voldoende in staat om Pgb te beheren?

• Vooral papieren controles

• Beheerders: risico belangenverstrengeling

• Ook zonder beheerder risico van beïnvloeding door zorgaanbieder

• Vaak hoge bedragen (in begeleid wonen en beschermd wonen) GROOTSTE RISICO’S LIGGEN BIJ ZORGAANBIEDER (JEUGD EN WMO 2015)

• Schemergebied tussen fouten en fraude

• Gemeenten hebben maar beperkt zicht op behandeling en indicatie ‘DE BESTE ZORG’ IS LEIDEND IN DE UITVOERING (JEUGD EN WMO 2015)

• Dus veel hangt af van de professionaliteit van medewerkers

• Medewerkers ervaren weinig spanning tussen financiële en sociale doelstellingen WAAROM? Bevindingen EUR (2) PARTIJEN ZIJN NOG OP ZOEK NAAR HUN ROL

• Geen grote problemen op lokaal niveau

• Maar veel energie in draaiend krijgen van systeem

• Nu pas eerste stappen richting fouten- en fraudebestendig systeem

• Onduidelijkheid over aanpak en instrumenten van fraude

HERINDICATIES SCHETSEN BEELD PROBLEMATIEK

• Tarief sociaal netwerk

• In het verleden langlopende indicaties afgegeven door CIZ

• Gesprekken met klanten geven veel informatie over aard en noodzaak geïndiceerde zorg

• Onvermijdelijke teleurstelling

NETWERKRELATIES IN ONTWIKKELING

• Wlz en gemeenten

• ZVW en gemeenten

• Zorgaanbieders en gemeenten

• Gemeenten onderling WAAROM? Bevindingen EUR (3) ONTWIKKEL EN DEEL KENNIS

• Over aanbieders

• Over kosten van producten

• Over processen

• Over fraude GEBRUIK DE SPANNING IN HET SYSTEEM

• Klant als ‘oren en ogen’

• Consulenten als poortwachter

• In gesprek met zorgaanbieder

–  –  –

WAT? Samenhangende bestuurlijke visie

VISIE OP RECHTMATIGE ZORG BINNEN SOCIAAL DOMEIN

• Waarden als vertrekpunt decentralisaties

• Gezond vertrouwen, maar ‘wees niet naïef’

• Inrichting met draagvlak alle betrokken partijen

• Bijdrage aan transformatie sociaal domein =

BESTUURLIJKE OPDRACHT

à

MANAGEMENT FORMULEERT BELEIDSDOELSTELLINGEN

à

CONCRETE ACTIVITEITEN RICHTING KLANTEN EN AANBIEDERS

WAT? Bestuurlijke uitgangspunten

MOGELIJKE UITGANGSPUNTEN

• Eén gezin, één loket: ook één handhavingsaanpak sociaal domein?

• Toewijzing van hulp: tijdig, terecht (rechtmatig) en effectief

• Keuzevrijheid (potentiële) klant voor Pgb of ZiN KEUZES/’DRAAIKNOPPEN’

• Voorkomen is beter dan genezen: hoe streng aan de poort en hoe streng na de poort?

• Toepassen maatregel na schending ‘High trust’ door aanbieder

• Standaardiseren of maatwerk: ‘controleerbaarheid’ prestatie

• Controle met behulp van kritische burger

• Aanspreken bestuurlijke verantwoordelijkheid aanbieders

UITWERKING/BESTUURLIJKE VOORBEELDFUNCTIE

• Handhaven is van iedereen en doen we samen

• Relatie andere beleidsterreinen

–  –  –

CIRKEL VAN NALEVING BIEDT ONDERSTEUNING BIJ

• Realiseren beleidsdoelstellingen

• Prioriteren van activiteiten

• Gemeenschappelijke aanpak

• Methodisch handelen

• Monitoring en evaluatie

• Delen van best practices

–  –  –

EERSTELIJNS TOEZIEN

• Medewerker indicatie/Toegang

• Medewerker Zorginkoop en Contractmanager

• Medewerker Financiële administratie

TWEEDELIJNS TOEZICHT

• Toezichthouder rechtmatigheid, kwaliteit en intern

–  –  –

2 VOORWOORD Dit project is gestart in maart 2014 in Gorinchem. Op initiatief van Gorinchem kwamen wij bijeen, om met elkaar stil te staan bij het voorkomen van fraude met geld bedoeld voor zorg en ondersteuning.

Omdat onze gemeenten vanaf 1 januari 2015, met de decentralisaties, verantwoordelijk zouden worden voor de uitvoering van de taken én voor de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geboden ondersteuning. Omdat er met enige regelmaat rapporten en berichten in de media verschenen over onrechtmatig gebruik van zorgbudgetten.

We kwamen tijdens die bijeenkomst in Gorinchem tot de conclusie dat geld voor zorg en ondersteuning naar mensen moet die het nodig hebben en niet in de zakken van criminelen mag verdwijnen. Overigens werd al duidelijk dat er ook sprake is van oneigenlijk gebruik, zonder kwade opzet, soms veroorzaakt door ingewikkelde regelgeving. Het is een noodzakelijke voorwaarde om maatschappelijk draagvlak te behouden voor het betalen van belasting voor ondersteuning en zorg dat de middelen terecht komen waar het nodig is. En er is veel geld mee gemoeid; een groot deel van de gemeentelijke begroting gaat over zorg en ondersteuning.

Het ministerie van VWS onderschreef het belang en zorgde voor aanvullende financiering. Zo werd medio 2015 de pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ een feit. Met als deelnemers de gemeenten Cromstrijen, Gorinchem, Schiedam, de Drechtsteden, Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, uitvoeringsorganisatie ROGplus, zorgverzekeraars DSW en VGZ, Per Saldo belangenvereniging voor mensen met een Pgb, VNG en ministerie van VWS.

We stelden ons twee doelen: achterhalen waar de risico’s op fouten en fraude zitten en hoe we die kunnen verkleinen. En ontdekken waar oneigenlijk, ondoelmatig en ongepast gebruik voorkomt. De pilot begon met het bepalen van definities en het in kaart brengen van de risico’s door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze kennisfase is in december 2015 afgesloten met een bijeenkomst in Alblasserdam. Hier zijn de resultaten gepresenteerd en hebben de deelnemers met elkaar een start gemaakt voor fase 2 van de pilot. In die fase is aan de hand van de Cirkel van naleving geleerd door te doen, in de eigen lokale context, samen met ketenpartners. De uitkomsten van dit leerproces presenteren we tijdens een slotbijeenkomst in Gorinchem op 12 december 2016.

Het einde van de pilot betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Integendeel. Nu we weten waar de risico’s zitten, kunnen we met elkaar investeren in het verkleinen van die risico’s door onze werkwijzen aan te passen en ze te borgen in de dagelijkse gang van zaken. En dat doen we als gemeenten in een ketenaanpak: met aanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en toezichthouders.

Het was voor velen een leerzame ervaring, waarvoor ik u allen hartelijk wil bedanken.

Jan Heijkoop Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht Voorzitter stuurgroep pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’

–  –  –

Deze toelichting bij de ‘Richtingwijzer Rechtmatige Zorg WMO 2015 en Jeugdwet’ helpt gemeenten bij het maken van keuzes en het ontwerpen van een aanpak. Het is geen blauwdruk; het voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraude van geld bedoeld voor ondersteuning en zorg vloeit voort uit beleidskeuzes en bedrijfsvoering van de betreffende gemeente.

Hoofdstuk 1 staat stil bij de WAAROM-vraag. Het gaat over de maatschappelijke relevantie van het onderwerp en de bevindingen uit fase 1 van het project: het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het hoofdstuk 2 komt de WAT-vraag aan bod. Daarbij staan definities en bestuurlijke keuzes/ uitgangspunten beschreven: wat zijn de ‘knoppen om aan te draaien’ en welke belangen hebben klant, aanbieder en gemeente.

In hoofdstuk 3 gaat het over HOE. Het beschrijft, aan de hand van de Cirkel van naleving, hoe gemeenten richting klant en aanbieder de aanpak kunnen vormgeven. Dit is in bijlage 2 geconcretiseerd per deelnemende pilotgemeente.

Tot slot komt het onderdeel WIE aan de orde in hoofdstuk 4. Voor de vier sleutelfuncties (toegang, administratie, contractmanagement en toezicht) staat uitgewerkt hoe zij zich tot elkaar verhouden en wat de opleidingsvraag is op het gebied van kennis en vaardigheden van deze functies.

In bijlage 1 staan de afkortingen en verklarende woordenlijst opgenomen. In bijlage 2 volgen de acties van de pilotdeelnemers in pilotfase 2, aan de hand van de Cirkel van Naleving. Bijlage 3 geeft een opsomming van teksten die gemeenten kunnen gebruiken in verordening, nadere regels en beschikkingen. Tot slot bestaat bijlage 4 uit het rapport ‘Onderzoek naar benodigde kennis en vaardigheden ten behoeve van de naleving van de rechtmatige zorg in de Wmo 2015’. Op dit onderzoek is hoofdstuk 4 mede gebaseerd.

4 1. WAAROM 1.1 IN HET SOCIAAL DOMEIN GAAT HET OOK OVER GELD Meer mensen doen mee in de samenleving; dat is het maatschappelijk doel van de decentralisaties in het sociaal domein. Grotere participatie door meer zelfredzaamheid en zelfregie, tegen aanvaardbare kosten.

Met de invoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 is het takenpakket van gemeenten in het sociaal domein aanzienlijk uitgebreid. Daar is een financiële opgave bijgekomen: het moet met minder geld.

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en dus ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geboden ondersteuning en zorg. Tegelijkertijd verschijnen er de afgelopen jaren met enige regelmaat rapporten en berichten in de media over onrechtmatig gebruik van zorgbudgetten (zie verder 2.1). Het gaat daarbij om het gehele domein van de zorg, met bijzondere aandacht voor onrechtmatig gebruik van Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s).

Jan Heijkoop, burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht, voorzitter stuurgroep pilot “Stop fraude met zorggelden!” Voor gemeenten is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om vorm en inhoud te geven aan het voorkomen en bestrijden van onrechtmatigheden in het gemeentelijke sociaal domein. Achterliggende

motieven zijn:

• Maatschappelijk: juiste hulp op de juiste plek, geen verspilling vanwege draagvlak in de samenleving

• Financieel: maatschappelijk effect bereiken tegen reële kosten Voorkomen en bestrijden van onrechtmatigheden in de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet is voor gemeenten relatief nieuw. Er is nog veel onduidelijk over de risico’s. Kennisontwikkeling en verspreiding zijn noodzakelijk. Dat vraagt om een ketenbrede aanpak, want bij zorgverzekeraars en in het werk en inkomen-domein is al veel relevante ervaring opgedaan.

Daarnaast draait het bij de Jeugdwet en Wmo 2015 om andere wet- en regelgeving dan geldend in de ‘zorgsector’ (cure/medisch specialismen/BIG-beroepen). Er gelden (deels) minder professionele standaarden. Enerzijds biedt dat gemeenten kansen voor de transformatie. Anderzijds is dat voor gemeenten een complicerende factor in het vaststellen van de benodigde kwaliteit en rechtmatigheid.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |


Similar works:

«TRINITY LAMP September 2010 TRINITY CHURCH, MILL HILL (United Reformed and Methodist) Letter from the Minister Dear Friends So much has changed since our last Trinity Lamp in May that it seemed right to produce another issue before we get caught up in the activities of the autumn. We have enjoyed an exciting time, and tried some new things and developed some of the older traditions as you will see from the pages that follow. As I was thinking about this letter I found some words from a book by...»

«Do Girls Prefer Girl-Designed Games? 1 Do Girls Prefer Games Designed by Girls? This project was partially funded by a grant from the National Science Foundation. To be presented at the International Communication Association, June, 2005, New York City Carrie Heeter Professor Department of Telecommunication, Information Studies, and Media Michigan State University in San Francisco 2467 Funston Avenue San Francisco, CA 94116 415-681-6473 heeter@msu.edu http://commtechlab.msu.edu/carrie/ Kaitlan...»

«Silencing Sexual Violence Recent Developments in the CDF Case at the Special Court for Sierra Leone By Sara Kendall and Michelle Staggs U.C. Berkeley War Crimes Studies Center SILENCING SEXUAL VIOLENCE: Recent Developments in the CDF case at the Special Court for Sierra Leone SARA KENDALL AND MICHELLE STAGGS 28 June 2005 Contents I. Overview Introduction Summary of Recent Developments Summary of Procedural Background II. Background Obligation to Prosecute Sexual Violence Offences Consequences...»

«An excerpt from Unbound, by Cara McKenna, published by Penguin / Intermix ©2013 Cara McKenna The clouds turned thick, the sky dark and the cottage cool. Merry abandoned the rocker to feed the fire. Against the wall leaned a large upholstered cushion, a cast-off from some long-departed sofa. She set it on the floor a few feet from the stove, and stretched out her legs so the fire would warm her achy toes. She watched the flames through the oven’s slats. Their dance hypnotized her, and she...»

«The Boscombe Valley Mystery Arthur Conan Doyle Author : Short Stories Category : Roy_hunter February 2010 Submit by : Read this on Full Online Books Link : www.fullonlinebooks.com Source : We were seated at breakfast one morning, my wife and I, when the maid brought in a telegram. It was from Sherlock Holmes and ran in this way: Have you a couple of days to spare? Have just been wired for from the west of England in connection with Boscombe Valley tragedy. Shall be glad if you will come with...»

«(117) S O M E H A B I T S OF T H E B R I T I S H W O O D P E C K E R S. BY N. TKACY. GREAT SPOTTED WOODPECKER. F O R the last two years I have been watching specially the three British Woodpeckers near King's Lynn, Norfolk, and the following notes are the result of m y observations of the Great Spotted Woodpecker (Dryabates m. anglicus). At the end of the breeding-season the sexes appear to separate and do not come together again until the following spring. At 7.15 a.m. on March 14th, 1933, a...»

«Security Dialogue http://sdi.sagepub.com/ Beyond Risk: Premediation and the Post-9/11 Security Imagination Marieke De Goede Security Dialogue 2008 39: 155 DOI: 10.1177/0967010608088773 The online version of this article can be found at: http://sdi.sagepub.com/content/39/2-3/155 Published by: http://www.sagepublications.com On behalf of: International Peace Research Institute, Oslo Additional services and information for Security Dialogue can be found at: Email Alerts:...»

«Title: Contents: P-1050 Submitted By: Purchasing Division PURCHASE OF ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS (GREEN PURCHASING) Approved By: Purchasing Agent Effective Date: Supersedes No.: Page No. P-1000 1 of 7 06-14-07 Purpose Los Angeles County is a very large consumer of goods and services and the purchasing decisions of our employees and contractors can positively or negatively affect the environment. By including environmental considerations in our procurement decisions, along with our...»

«Ski Orienteering Training Handbook Hans Jørgen Kvåle Version 1.0, July 2012 Contents Table of map examples What is Ski Orienteering? Equipment Skis Poles Baskets Map holders Punching Compass Glasses The Ski Orienteering map How to do Ski Orienteering Navigation How to ski Distances in Ski Orienteering Training for Ski Orienteering Physical factors in Ski Orienteering Ski technical training for Ski Orienteering Orienteering technical training for Ski Orienteering Physical orienteering...»

«19th International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, 12–16 December 2011 http://mssanz.org.au/modsim2011 Evaluating Extremal Dependence in Stock Markets Using Extreme Value Theory Abhay K Singh, David E Allen and Robert J Powell Edith Cowan University, Perth, Western Australia Email: a.singh@ecu.edu.au Abstract: Estimation of tail dependence between financial assets plays a vital role in various aspects of financial risk modelling including portfolio theory and hedging...»

«Motivation and Emotion, Vol. 11, No. 4, 1987 On the Motivational Effects of Positive Verbal Reinforcement on Performance: Toward an InvertedU Relationshipl R o b e r t J. V a l l e r a n d z University of Quebec at Montreal The purpose of th& study was to ascertain the motivational effects of positive verbal reinforcement on the performance o f a qualitative task. Male subjects performed on a task consisting o f 24 slides that allowed them to test their decision-making abilities in simulated...»

«Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS ISSN : 2459-9727 ANALISIS DINAMIK STRUKTUR GEDUNG DUA TOWER YANG TERHUBUNG OLEH BALOK SKYBRIDGE Elia Ayu Meyta1, Yosafat Aji Pranata2 Alumnus Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha Jl. Suria Sumantri 65 Bandung, Jawa Barat, 40164 E-mail: yosafat.ap@gmail.com Abstrak Struktur bangunan tinggi yang terdiri lebih dari satu gedung (tower),...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.